Ocena brak

UMOWA FRANCHISINGOWA

Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011

Umowa franchisingowa powinna być zgodna prawem krajowym, prawem wspólnot europejskich oraz z Europejskim Kodeksem Etycznym Franchisingu.

Umowa powinna odzwierciedlać interes członków sieci franchisingowej w ochronie praw własności przemysłowej i intelektualnej franchisodawcy oraz w utrzymywaniu jednolitego wizerunku i reputacji sieci franchisingowej. Wszelkie porozumienia i uzgodnienia dotyczące stosunków franchisingowych powinny być sporządzane w języku urzędowym kraju miejsca siedziby Indywidualnego Franchisobiorcy. Podpisane umowy powinny być niezwłocznie przekazywane indywidualnemu franchisobiorcy.

Umowa franchisingowa powinna precyzyjnie określać prawa i obowiązki stron oraz wszelkie inne istotne warunki współpracy.

Niezbędne minimum warunków umowy powinno być następujące:

- Uprawnienia przyznane Franchisodawcy oraz Indywidualnemu Franchisobiorcy;

- Towary lub usługi, które mają być dostarczone Indywidualnemu Franchisobiorcy;

- Obowiązki Franchisodawcy oraz Indywidualnego Franchisobiorcy;

- Warunki płatności przez Indywidualnego Franchisobiorcę;

- Okres obowiązywania umowy, który powinien być wystarczająco długi aby umożliwić

Indywidualnym Franchisobiorcom zamortyzowanie ich wstępnych inwestycji;

- Warunki na jakich Indywidualny Franchisobiorca może sprzedać lub przenieść tytuł prawny do działalności franchisingowej;

- Postanowienia dotyczące korzystania przez Indywidualnego Franchisobiorcę ze znaków rozpoznawczych Franchisodawcy, nazwy handlowej, znaku towarowego, znaku usługowego oznaczenia sklepu, logo itp.;

- Prawo Franchisodawcy do adoptowania systemu franchisingowego do nowych lub zmienionych metod prowadzenia działalności;

- Postanowienia dotyczące rozwiązania umowy;

- Postanowienia regulujące kwestię zwrotu, w przypadku rozwiązania umowy franchisingowej, wszelkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych niematerialnych prawnych należących do Franchisodawcy lub do innej osoby.

Podobne prace

Do góry