Ocena brak

Umorzenie postępowania cywilnego

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

Umorzenia postępowania polegające na jego zastoju trwałym i ostatecznym wskutek zajścia zdarzeń, które uniemożliwiają osiągnięcie właściwego celu procesu, tj. doprowadzenia do wydania merytorycznego rozstrzygnięcia. Zgod­nie z art. 355 § l k.p.c., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postę­powania, jeżeli:

powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew (art. 203 k.p.c.) lub

, jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

Do góry