Ocena brak

Umiejętności menedżerskie

Autor /Kim Dodano /11.04.2011

 

Menedżerowie, chcąc skutecznie wypełniać swoje role kierownicze, muszą posiadać odpowiednie umiejętności rozumiane jako względnie trwała zdolność do zastosowania profesjonalnej wiedzy w sposób praktyczny, w celu uzyskania pożądanego rezultatu wdanej sytuacji działania. W literaturze poświęconej zarządzaniu wskazuje się na cztery ważne rodzaje umiejętności kierowniczych: Techniczne, interpersonalne, koncepcyjne oraz diagnostyczne i analityczne.

 

Umiejętności menedżerskie (2)

 

- umiejętności techniczne (technical skill) - umiejętności niezbędne do wykonywania lub zrozumienia zadań związanych z daną organizacją, stosowaniem właściwej dla niej techniki i technologii;

- umiejętności interpersonalne (human skill) - umiejętności nawiązywania kontaktów, upraszczania komunikacji i zwiększania jej efektywności, rozwiązywania konfliktów, motywowania, sprawiedliwego oceniania pracowników, współpracy z dostawcami, klientami, inwestorami itp.;

- umiejętności koncepcyjne (konceptual skill) - zdolność abstrakcyjnego myślenia, rozpoznawania złożoności sytuacji i rozumienia relacji między jej elementami, umiejętność strategicznego myślenia i działania , horyzontalnego patrzenia na cele organizacji itp.;

- umiejętności diagnostyczne i analityczne (design skill) - umiejętność analizowania i diagnozowania problemów w organizacji, badania ich symptomów i opracowania racjonalnych rozwiązań, a więc zaprojektowania właściwej reakcji w danej sytuacji i powzięcia rozsądnej decyzji.

 

Umiejętności menedżerskie (3)

 

Umiejętności menedżerskie rozkładają się różnie w zależności od poziomu zarządzania:

na poziomie najwyższym (top management) dominuj ą umiejętności konceptualne i diagnostyczne, zaś techniczne odgrywają niewielką rolę,

na poziomie średnim (middle management) obie te grupy umiejętności są mniej więcej jednakowo ważne,

zaś na poziomie niskim (first-line, supervisory management) dominują umiejętności techniczne, natomiast rola umiejętności konceptualnych i diagnostycznych jest niewielka.

Na wszystkich poziomach umiejętności interpersonalne są jednakowo ważne.

Podobne prace

Do góry