Ocena brak

Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa.

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

Tytuł „globalizacja przedsiębiorstwa" jest umownym i nieco zawężonym określeniem zjawisk, o których traktuje niniejsza część podręcznika. Tym niemniej kieruje on naszą uwagę ku jednej z istotnych oraz przybierających na sile i znaczeniu tendencji rozwojowych [5, s. 166-193; 14, s. 13].

 

Jedną z charakterystycznych cech współczesnej gospodarki jest szybko rozwijający się proces jej umiędzynarodowienia [11, s. 17]. Dokonuje się on w dwóch wzajemnie powiązanych i uzupełniających się, chociaż posiadających wiele odrębnych cech, formach: handlu międzynarodowego oraz umiędzynarodowienia

przedsiębiorstw (rys. 45).

 

UMIĘDZYNARODOWIENIE GOSPODARKI

 

 

Handel zagraniczny Forma „tradycyjna" Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw Forma nowoczesna, bardziej dynamiczna

 

Rys. 45. Formy umiędzynarodowienia gospodarki

 

Z tych dwóch form historycznie i logicznie wcześniejszą jest handel zagraniczny; obecnie szybciej rozwija się umiędzynarodowienie przedsiębiorstw [4, s. 54].

 

Handel zagraniczny polega na wymianie między krajami dóbr, usług i myśli

technicznej oraz menedżerskiej. Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa polega

na zlokalizowaniu jego obiektów, własnych lub zależnych, na terenie wielu

krajów, wskutek czego przedsiębiorstwo wykonuje swoje funkcje niejako ponad

ich granicami państwowymi [10, s. 23-29]. Wykonywanie funkcji zarządzania

ponad granicami państwowymi nazywamy zarządzaniem międzynarodowym.

Dokładniej mówiąc, zarządzanie międzynarodowe to osiąganie celów globalnych

przedsiębiorstwa dzięki:

 

efektywnemu wykonywaniu i koordynowaniu funkcji przedsiębiorstwa w skali międzynarodowej, za pomocą dostarczania, alokacji i wykorzystania niezbędnych — ludzkich, a także materialnych i niematerialnych zasobów oraz

utrzymywaniu przedsiębiorstwa w stanie dynamicznej równowagi w obrębie środowiska międzynarodowego, w którym ono działa.

 

W definicji tej zasługują na podkreślenie trzy charakterystyczne momenty. Po pierwsze — zarządzanie międzynarodowe polega na wykonywaniu i koordynowaniu funkcji przedsiębiorstwa w skali międzynarodowej tak, aby ludzkie i fizyczne zasoby i ich zastosowanie w przedsiębiorstwie powiązać w określoną całość. Bez odpowiedniej koordynacji zasoby te pozostałyby bowiem niewykorzystane lub użyte nieefektywnie. Po drugie — przedsiębiorstwo działa w dynamicznym środowisku, które stale wywiera wpływ na jego operacje. Tak więc jednym z zadań w dziedzinie zarządzania międzynarodowego jest przewidywanie zmiennych wpływów złożonego środowiska międzynarodowego na przedsiębiorstwo w bliższej i dalszej przyszłości oraz określenie prawdopodobnych skutków tego oddziaływania tak, aby zapewnić przeżycie i rozwój przedsiębiorstwa w procesie jego interakcji z dynamicznym otoczeniem. Po trzecie — zarządzanie to odbywa się poprzez granice polityczne kraju (ponad nimi).

 

Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa wymaga zagranicznych inwestycji

bezpośrednich, to jest takich, w których wyniku zostają stworzone lub nabyte

zagraniczne obiekty należące do przedsiębiorstwa lub zależne od niego.

 

Pojęciem bardziej pojemnym niż umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa jest

biznes międzynarodowy. Biznes międzynarodowy obejmuje zarówno handel

zagraniczny, jak i umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa. Polega on

na transferowaniu poprzez granice polityczne krajów zasobów, produktów, usług,

wiedzy oraz umiejętności technicznych i menedżerskich. Zasoby, które uczestniczą

w tym przepływie, to kapitał, ludzie i technika ucieleśniona w maszynach,

urządzeniach itp. Produkty obejmują zarówno surowce, półprodukty, jak i wyro-

by gotowe. Usługi to przede wszystkim usługi bankowe oraz czynności i porady

prawne i inne. Umiejętności obejmują wiedzę pisaną oraz tę niepisaną, określaną

jako know-how, w dziedzinie techniki, zarządzania i innych sferach związanych

z działalnością gospodarczą.

 

Przedmiotem naszego zainteresowania w tej części podręcznika jest proces

umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa, jego przyczyny, formy, tendencje i skutki.

Jest on tylko jedną, choć szczególnie dynamiczną sferą międzynarodowego

biznesu, który stanowi dlań ogólniejsze tło.

Podobne prace

Do góry