Ocena brak

ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011

Mają one charakter uznaniowy, uzależnione od decyzji organu pierwszej instancji, która ma charakter konstytutywny.

Rozdział 7a1 ordynacji ustala zasady ich stosowania. Przewiduje on możliwość:

  • odroczenia terminu płatności podatku

  • rozłożenia płatności podatku na raty

  • odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami

  • umorzenia w całości lub części zaległości podatkowych

  • odsetek za zwłokę

  • opłaty prolongacyjnej

zawsze na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Przed wydaniem decyzji organ podatkowy powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające( czy np.: nastąpiło znaczne obniżenie zdolności płatniczej podatnika, spowodowane klęską lub innym zdarzeniem losowym, czy niewyegzekwowanie należności nie wpłynie negatywnie na stan finansów państwa, gminy) . Zastosowanie ulgi jest prawem, a nie obowiązkiem organu.

Podobne prace

Do góry