Ocena brak

Układ zbiorowy pracy w świetle regulacji konstytucyjnych dotyczących zródeł prawa pracy

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Obejmuje postanowienie trojakiego rodzaju:

-Normatywne - regulacje dotyczące warunków pracy i płacy, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy, układ nie może naruszać praw osób trzecich. Zakładowy układ zbiorowy nie może określać zasad wynagrodzenia osób zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy

-Postanowienia obligacyjne - wzajemne zobowiązania stron w zakresie przestrzegania postanowień układu, wyjaśniania jego treści oraz rozstrzygania sporów miedzy stronami, wynikłych na tle stosowania układu

-Inne postanowienia - dotyczące innych spraw nie uregulowanych w przepisach p.p. w sposób bezwzględnie obowiązujący

Podobne prace

Do góry