Ocena brak

Układ upadłego i wierzyciela

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Po ustaleniu przez sędziego-komisarza listy wierzytelności niekoniecznie musi dojść do postępowania upadłości, podziału masy upadłości. Prawo upadłościowe dopuszcza bowiem układ upadłego z wierzycielami nieuprzywilejowanymi. Układ taki, jeśli dojdzie do skutku, prowadzi również do zakończenia postępowania upadłościowego. Polega on na tym, że między upadłym a jego wierzycielami nieuprzywilejowanymi dochodzi do porozumienia, na mocy którego upadły uprawniony jest do wypełnienia swych zobowiązań wobec tych wierzycieli stosownie do treści układu, a nie ciążących na nim zobowiązań. Najważniejsze przesłanki wymagane do zawarcia układu:

-układ może być zawarty dopiero po ustaleniu przez sędziego-komisarza listy wierzytelności,

-układ może dotyczyć tylko wierzytelności nieuprzywilejowanych,

-jeśli jest kilku upadłych, każdy z nich może zawrzeć odrębny układ, jego tylko obowiązujący,

-układ może zawrzeć tylko upadły, jednakże nie może on być dopuszczony do zawarcia układu, gdy się ukrywa lub został skazany za przestępstwo na szkodę wierzycieli, pozostające w związku z upadłością,

-układ staje się dopuszczalny, gdy zapewnione jest zaspokojenie wierzycieli uprzywilejowanych i wierzycieli masy upadłości.

Orzeczenie do zawarcia układu dopuszcza sędzia-komisarz. W tym celu upadły składa podanie o dopuszczenie go do zawarcia układu. Podanie powinno zawierać w zasadzie jednakowe w stosunku do wszystkich wierzycieli propozycje układowe i ich uzasadnienie. Sędzia-komisarz odrzuca podanie, jeśli nie zawiera ono propozycji układowych lub upadły nie może być dopuszczony do zawarcia układu.

Do zawarcia układu dochodzi na zgromadzeniu wierzycieli. W tym celu sędzia-komisarz, o ile dopuszcza do zawarcia układu, wyznacza termin zgromadzenia, na które, oprócz wierzycieli, wzywa upadłego i syndyka. Termin ten wynosi miesiąc od dopuszczenia upadłego do układu i podlega ogłoszeniu przez obwieszczenie. Na zgromadzeniu upadły i wierzyciele mogą zgłaszać zmiany i uzupełnienia propozycji układowych.

Układ między upadłym a wierzycielami zostaje zawarty, gdy wypowie się za nim większość głosujących wierzycieli, mających łącznie nie mniej niż dwie trzecie ogólnej sumy wierzytelności. Jeśli nie ma wymaganej większości, układ nie dochodzi do skutku, a sędzia-komisarz (na wniosek upadłego) może odroczyć do dwóch tygodni zgromadzenie wierzycieli, ogłaszając jednocześnie następny jego termin.

Sąd odmawia zatwierdzenia układu, o ile zaistnieją i zostaną stwierdzone następujące przesłanki: układ był w świetle prawa niedopuszczalny, zwołanie zgromadzenia wierzycieli lub głosowanie na nim było niezgodne z prawem, układ sprzeciwia się dobrym obyczajom lub porządkowi publicznemu. Sąd może także nie zatwierdzić układu, gdy zapadł on z pokrzywdzeniem wierzycieli, którzy głosowali przeciwko niemu.

Podobne prace

Do góry