Ocena brak

Układ okresowy

Autor /Chemik Dodano /31.01.2012

Przełom w klasyfikacji pierwiastków nastąpił w 1869 roku, gdy rosyjski uczony Dmitrij Men­delejew przedstawił nowa tablicę pierwiastków. Podobnie jak poprzednicy, Mendelejew sklasyfi­kował pierwiastki według wzrastających mas ato­mowych i pogrupował je w rzędy o różnych długościach, tak że pierwiastki o podobnych własnościach chemicznych zgrupowane były w jednej kolumnie. Ale jego tablica miała jedną szczególną cechę. Aby pierwiastki znalazły się we właściwej kolumnie, zostawił w swej tabeli miejsca wolne. Stwierdził jednocześnie, że miej­sca te odpowiadają nieznanym jeszcze podów­czas pierwiastkom. A znając własności pierwiast­ków znajdujących się w danej kolumnie mógł przez analogię przewidywać własności tych jesz­cze nie odkrytych.
Niektóre puste miejsca w tablicy Mendelejewa zapełniono bardzo szybko. W 1875 roku odkryto gal, w 1879 - skand i w 1886 - german. Jedno­cześnie system Rosjanina wykazał swą przydat­ność, gdyż dobrze przewidywał własności tych pierwiastków. Oprócz klasyfikowania znanych, było to doskonałe narzędzie do poszukiwania nieznanych pierwiastków.

Podobne prace

Do góry