Ocena brak

Uczestnicy stosunków międzynarodowych – państwowi i niepaństwowi

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Uczestnicy stosunków międzynarodowych to wszyscy nosiciele jakiejś aktywności, która wpływa na stosunki międzynarodowe w sensie pozytywnym lub negatywnym. Działalność ta powinna być wolnym, ciągłym, świadomym i zamierzonym działaniem, wywierającym skutki wykraczające poza granice jednego kraju.  

Państwo – jest podstawowym uczestnikiem stosunków międzynarodowych, jest najwyżej zorganizowaną grupą społeczną, najbardziej wpływowym i dynamicznym uczestnikiem stosunków. Państwo to: terytorium, ludność, władza. Państwem jest każda suwerenna jednostka geopolityczna, zgodnie z prawem międzynarodowym. Najważniejszy warunek podmiotowości państwa stanowi suwerenność. Niepaństwowi uczestnicy to wielkie grupy społeczne i ich organizacje: narody – grup ludzi związanych wspólną historią, kulturą językiem, terytorium i życiem ekonomicznym.

Gdy naród nie ma własnego suwerennego państwa tworzą się fronty narodowe albo organizacje narodowowyzwoleńcze, małe grupy społeczne i ich organizacje - podmioty te uczestniczą w stosunkach międzynarodowych w sposób pośredni, rząd reprezentuje ich interesy na zewnątrz, po zorganizowaniu się, samodzielnie walczą o swoje cele na forum międzynarodowym, przedsiębiorstwa międzynarodowe – korporacje wielonarodowe lub transnarodowe, osoby prawne zarejestrowane w jednym państwie, ale prowadzące działalność gospodarczą i wywierające wpływ na politykę wewnętrzną i zagraniczną wielu państw, a także bezpośrednio kształtujące stosunki międzynarodowe: przedsiębiorstwa naftowe, elektroniczne, zbrojeniowe, organizacje międzynarodowe – z jednej strony są funkcją interesów i działań swoich , z drugiej w sposób bardzo twórczy i samodzielny kształtują stosunki międzyn, a nawet politykę zagraniczną państw.

Do góry