Ocena brak

Uczestnicy SM - kwestia podmiotowości politycznomiędzynarodowej i prawnomiędzynarodowej

Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012

Uczestnik SM- to każdy nosiciel jakiejś aktywności, która wpływa na SM pozytywnie lub negatywnie.

Podmiotowość politycznomiędzynarodowa- to zdolność do świadomego działania międzynarodowego, którego celem jest zaspokojenie własnych potrzeb podmiotu.

Jej atrybutami są:

  • świadomość podmiotu- odnosząca się do rzeczywistości międzynar. oraz do własnego w niej miejsca i własnych potrzeb,

  • zdolność podmiotu- do prowadzenia stałych działań kształtujących SM w sposób racjonalny i niezależny .

„Strona”- podstawowy element społeczności międzynarodowej.

Strona:

  • podmioty – charakter sprawczy

  • uczestnicy – charakter wykonawczy.

Cztery rodzaje stron SM:

  • podmioty potencjalne – wielkie grupy społeczne (np. naród polski)

  • podmioty efektywne – wielkie organizacje grup społecznych (np. RP)

  • uczestnicy pośredni – organy organizacji wielkich grup społecznych (np. rząd RP)

  • uczestnicy bezpośredni – reprezentanci organów organizacji wielkich grup społecznych (np. premier RP).

Podmiotowość prawnomiędzynarodowaoznacza, że każdy podmiot prawa międzynarodowego jest uczestnikiem SM i równocześnie, że tych stosunków nie są i nie muszą być podmiotami prawa międzynarodowego. Odnosi się ona głównie do państw. Jej składnikami są:

  • zdolność prawna – to możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków międzynarodowych.

  • zdolność do działania – to zdolność do wywoływania skutków prawnych przez własne działanie. To możliwość podejmowania wszelkich czynników prawnych, utrzymywania stosunków dyplomatycznych, zawierania umów międzynarodowych, bycia stroną w procesach oraz ponoszenia odpowiedzialności międzynarodowej.

Do góry