Ocena brak

Uczestnicy i podmioty postępowania na prawach strony

Autor /luck25 Dodano /10.08.2011

Podmioty na prawach strony działają obok i niezależnie od strony. Posiadają  tylko prawa procesowe. KPA wymienia podmioty na prawach stron:

Organizacja społeczna

Które muszą spełniać dwa warunki:

a)musi być to uzasadnione celami statutowymi organizacji

b)musi istnieć potrzeba obiektywna ochrony interesu społecznego. Org społ. ma następujące prawa procesowe:

1.żądania wszczęcia postępowania,

2.dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi i gdy przemawia za tym interes społeczny...

Prokurator stoi na straży praworządności. Przysługuje mu:

- prawo zwrócenia się do właściwego urzędu o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem,

- prawo udziału w każdym stadium postępowania,

- prawo do wniesienia nadzwyczajnych środków zaskarżenia, prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji ostatecznej, jeżeli przepisy kodeksu lub szczególne przewidują wznowienie postęp., stwierdzenie nieważności decyzji albo jej uchylenie lub zmianę. Realizując te zadania prokurator wykonuje kontrolę, Uczestniczy w postep. adm. ale nie bierze udziału w samym wydawaniu rozstrzygnięć adm. Kontrola prokur. dot. badania legalności.

RPO

Instytucję tę powołano w celu rozbudowania systemu gwarancji prawnych przestrzegania praw i wolności obywatelskich. Ma Podobne zadania jak prokurator,

Podmioty na prawach strony w post. sądowoadm.

POPPSA przyznaje prokuratorowi, RPO, organizacji społ. prawo do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Udział prokuratora i RPO w postępowaniu sądowym jest uzasadniony: ochroną praworządności, ochroną praw człowieka i obywatela. Przesłanki te są niezależne,

Prokurator oraz RPO

W postępowaniu sądowoadm. mają prawo:

a)wziąć udział w każdym toczącym się postępowaniu;

b)wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na działanie lub bezczynność organu wykonującego administrację publiczną;

c)wnieść skargę kasacyjną do NSA o;

d)wnieść zażalenie do NSA;

e)wnieść skargę o wznowienie postępowania sądowoadm.

f)Prokuratorowi i RPOprzysługują, prawa strony w postępowaniu sądowoadm.

Organizacja społeczna

W zakresie swojej działalności statutowej, może brać udział w postępowaniu sądowoadm. Org. społ. może być:

1) stroną postępowania sądowoadm.

2) uczestnikiem postępowania.

Org. społ. może uczestniczyć w postępowaniu w zakresie jej statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób. Sąd dopuszcza organizację społeczną w formie postanowienia. W postępowaniu sądowoadm oprócz stron z mocy prawa uczestniczą na prawach strony osoby, które brały udział w postęp. adm a nie wniosły skargi, jeżeli wynik postęp. sad dotyczy ich interesu prawnego.

Uczestnicy postępowania

1. osoby zainteresowane to osoby fizyczne, prawne lub inne jednostki organizacyjne, które w sprawie nie mają interesów chronionych przez prawo,  lecz są zainteresowane daną sprawą albo ze względu na ich faktyczne interesy i wobec tego rozstrzygnięcie sprawy nie będzie dla nich obojętne.

2. świadkowie, biegli i osoby trzecie wezwane do przedstawienia przedmiotu oględzin.

Uczestnicy mają jedynie ograniczone prawa procesowe, bo nie mają własnego interesu w spawie będącej przedmiotem postępowania.

Podobne prace

Do góry