Ocena brak

UCZESTNICTWO W KULTURZE

Autor /henio Dodano /10.04.2011

Bycie w kulturze- wew dyspozycje do rozumienia wzorców kult i wyn z nich zachowań ludzi, rozumienia wytworów kult, umiejętność ich wytw i przetw; wyn z kompetencji kult

Aktywność kulturowa- działania podejm (lub gotowość) w celu poznania wart kult (dzieł literackich, plast, teatr, muzycznych)

Recepcja kultury- przyjmowanie treści kult- poznanie, rozumienie, interpretacja

Konsumpcja kult- wydatki na dobra i usługi kult

Kontakty kulturowe-  behawioralnie rozumiane zetknięcie człowieka z człowiekiem, wytw kultury, inst kultury, treściami w śr masowego komunikowania.

Uczestnictwo kulturowe Tyszka wszelki kontakt człowieka z wytw kult i zachowaniami kult; bezpośr lub pośr kontakt z innymi ludźmi; pol na używaniu wytw kult, przyswajaniu, przetw i odtwarzaniu wartości, podl obowiązującym wzorom, tw nowych wytworów, wartości i zachowań

Cechy uczestnictwa w kulturze:

1.dot każdego człowieka (z faktu bycia człowiekiem; obejm każdy przejaw)

2.stwarza człowieka; tworzenie, przekszt i trwanie kultury (mechanizm podtrzymujący kulturę i kreujący człowieka; nabywanie kultury w socjalizacji to już uczestnictwo)

3.splot percepcji, ekspresji i przeobrażeń kultury (pełna aktywność, konsekwencja- interpretacja, współtworzenie; połączenie ekspresji i percepcji)

4.trudność w rozgraniczeniu czynnych i biernych roli (rozróżnia nad i odbiorcę)

5.połączenie el intelektualnych i emocjonalnych (połączenie myśli i wzruszeń)

6.efekt pr  wychowania i kształcenia (wyn z postaw, nawyków, umiejętności- dyspozycji wew; rola okoliczności wych, sp, kier kształcenia, cechy kult gr)

7.rozwój odbywa się stopniowo (konieczność pokonywania trudności intelektualnych i emocjonalnych zmienia się  z wiekiem)

8.forma interakcji społ (relacje między ludźmi za pośr symbol komunikowania, uczestnictwo w kult= zw międzyludzkich przez wytwory kultury)

9.wpływa na umiejętność widzenia świata (wyrabia i pogłębia stos do rzeczywistości społ- wnikliwość; szukanie zł sp rozumienia ludzkich spraw, rozwijanie własnej osobowości)

10.przebiega w różnych formach, ukł kultury

 4 układy kult Kłoskowska (typy idealne):

1.pierwotny

najstarszy, tw przez niewlk gr, codzienne, bezpośr kontakty; pierwotne formy kontaktu, dobra znajomość kodu; w ramach dawnych społeczności lok, w kręgach bliskich, bezpośr komunikacja niewerb, rozmowa, spontan, nieform działania.

Cechy:

przechodniość ról nad i odbiorcy

jednakowe kompetencje kult wszystkich podm, dobre zrozumienie

brak rozgran dziedzin kultury, bezrefleksyjność funkcjonowania w tym ukł

brak sformalizowania, spontaniczność

brak zainteresowania twórca i pr twórczym

zakotwiczenie w danej chwili

poczucie autarkii i izolacji od innych społeczności i kultur

2.instytucjonalny

muzea, teatr, dom kultury, powst  później- wynik przekszt pierwotnego ukł kult i organizowania instytucji kult przez instytucje państwowe lub rel

Cechy:

formalny char kontaktu, formalne role

nieprzechodniość ról

stałość i profesjonalizacja ról nad, rola źródłem zarobkowania

przechodniość i incydentalność roli odbiorcy

+ profesjonalizm działania, wysoki poz artyst oferty

+ relatywna ciągłość i stałość działania

+ publ, demokr dostęp

- dominacja śr działania nad celami

- biurokratyzacja (zasilane z zew i kontrolowane)

3.ukł środków masowego przekazu

wynik oddział na odl niektórych mediów 2 poł XX w; dominujący

Cechy:

silne zinstytucjonalizowanie, scentral i stechn przekazu

pośr kontaktu- urządzenia techn

jednostr przekazu

powrót do spontan i niesformal, powierzchownego odbioru

4.zamiejscowy

bez wyraźnej tożsamości; kontakty z wytworami kult poza msc pracy, zamieszkania; nasila się przez rozwój transportu, wzrost  zamożności

Uczestnictwo w kulturze- powierzchowny, zniekszt obraz przez niedoskonałość metod bad: najważniejsza kult artyst, bagatelizują inne dziedziny: jęz, obyczaj, moralność; koncentracja na behawioralnym aspekcie- pominięcie świadomości.

Wskaźniki uczestnictwa w kult Tyszka:

Wielość ukł, w których jedn uczestniczy

Wielokier zainteresowań

Częstotliwość i intensywność kontaktów

Codzienność czy odświętność

Planowość i systematyczność

Stopień aktywności i inicjatywy

St zorientowania i umiejętności selekcji

St wyrafinowania

St autonomii przypisywanej kulturze

St samodzielności, naśladownictwa

Obecność twórczej postawy

Wskaźniki Przecławska:

Ilość i częstotliwość kontaktów

Rodz kontaktów

Motywy kontaktów

Efekty

Uwarunkowania Tyszka:

Wew: w osobowości- świadomość, aspiracje i wzór człowieka kult, potrzeby, zainteresowania, wiedza, kompetencja kult, dośw kult, samoocena, postawy

- postawa perfekcjonist- intensyfikowanie kontaktów, kształt osobowości

- konsumpcyjno- rozrywkowa- brak poszukiwań, intencji i celów kult, umiejętności selekcji

- konserwatywna-świadome izolowanie od kontaktów pozaśrodowiskowych

Motywy wg Aleksandra:

- intelektualne- zainteresowania, poszukiwanie wyzwań

- społ- ambicje, naśladownictwo

- utylitarne- dążenie do adaptacji lub przeobrażenia rzeczywistości

- zawodowe- zobowiązania instytucjonalne

- wyn z nudy i bezczynności

Zew: w cechach społ- zawodowych i mat jedn i w kontekście jej życia

- wykszt; zawód i odgrywane role społ; budżet czasu; dochody; tradycja rodzinna i ogólnospoł; msc w strukturze społ; wiek i sytuacja rodzinna; płeć; msc zamieszkania; polityka kult kraju 

Czynniki wpł na obecny stan w Pl:

sztuka i szersze zainteres- odległe msc w hierarchii wartości

upadek wartości symbol- romantycznych, kult- symbolu tożsamości narodowej

zanik wyrafinowania w zach i zainteres pozazawodowych inteligencji pl

bud prestiżu dzięki dobrom mat

inwazja śr masowego kom, zdominowanie  zainteresowań w czasie wolnym

działanie rynku ułatwia zaspok i utwierdz dominujących gustów

brak myślenia o kult jako dobru wspólnym

brak właściwej polit kult, edukacji

brak pieniędzy lub czasu u uczestników życia kult

megatrendy cywilizacyjne

Typy uczestnictwa w kulturze (Tyszka):

Aktywne, wszechstronne

Ograniczone i kompensacyjne

Sporadyczne i przypadkowe

Absencja kulturalna

Typologia uczestnictwa Aleksandra:

-wielokier, systematyczne, dogłębne

-wielokier, doraźne, powierzchowne

-jednokier, systematyczne, dogłębne

-jednokier, doraźne, powierzchowne

Podobne prace

Do góry