Ocena brak

Uchwały rady Ministrów w systemie źródeł prawa

Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011

Konstytucji - uchwały Rady Ministrów oraz Zarządzenia prezesa RM mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty.

Zarządzenia i uchwały obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe wspomnianym organom państwa. Mogą być wydawane wyłącznie na podstawie ustawy i nie mogą stanowić podstawy decyzji jednostkowych wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów.

Uchwały normatywne RM podlegają kontroli sądowej, która dotyczy zgodności ( materialnej i kompetencyjnej) przyjmowanych unormowań z ustawami i innymi aktami powszechnie obowiązującego prawa.

Uchwały normatywne RM nie stanowią źródła powszechnie obowiązującego prawa i wobec tego :

  1. musza pozostawać, a tym samym muszą szanować ustawowo wyznaczony zakres zadań i kompetencji poszczególnych organów wchodzących w skład administracji rządowej,

  2. nie mogą być adresowane do organów pozostających poza systemem administracji rządowej ( organ samorządu terytorialnego) – nie mogą rodzić po ich stronie obowiązku wykonania.

  3. Nie mogą one samoistnie tworzyć obowiązków czy uprawnień obywateli, a w szczególności nie mogą stanowić podstawy decyzji wydawanych w postępowaniu administracyjnym.

Podobne prace

Do góry