Ocena brak

Uchwały organów centralnych (publikacja)

Autor /Makary Dodano /25.11.2011

Nadanie aktowi normatywnemu formy zarządzenia lub uchwały ma wpływ na publikację danego aktu. Ustawa o ogłaszaniu, aktów normatywnych stanowi, że uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezydenta RP i Prezesa RM wydane na podstawie ustawy podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Akty normatywne ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz kierowników urzędów centralnych ogłasza się w dzienniku tych organów.

Podobne prace

Do góry