Ocena brak

Uchwała NBP w sprawie emisji przez NBP obligacji przeznaczonych dla banków w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej.

Autor /Jordan Dodano /14.04.2011

 

 • W związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej utrzymywanej przez NBP emituje się obligacje 6,7,8,9 i 10-letnie o łącznej wartości 20 mld zł przeznaczone dla banków.

 • Emisja obligacji skierowana jest do banków, w których wymagana za maj 99r. i podlegająca odprowadzeniu w dniu 30.06.1999 r. rezerwa obowiązkowa przekroczyła kwotę 5 mln zł

 • Warunkiem dojścia do skutku emisji obligacji jest objęcie ich przez wszystkie banki

 • Każdy z banków obejmuje obligacje za kwotę odpowiadającą różnicy pomiędzy kwotą faktycznie naliczonej (w dniu 30.06.1999 r. za maj 99 r.) rezerwy obowiązkowej kwota rezerwy jaka byłaby naliczona za ten miesiąc wg stop rezerwy obowiązkowej (obowiązujących w dn. 30.09.1999 r.)

 • Wyliczona kwota podlega pomniejszeniu o 5 mln zł; jeśli tak powstała kwota zaokrąglona do 100 zł ma wartość ujemną bank nie nabywa obligacji

 • Alokacja obligacji w bankach następuje w sposób proporcjonalny, czyli nabywa obligacje poszczególnego rodzaju

 • W razie uzyskania przez bank, który kupił obligacje, decyzji zwalniającej bank z obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej, nabyte przez bank obligacje mogą zostać odkupione przez NBP

 • Obligacje nie mają formy dokumentu

 • Nominał obligacji wynosi 100 zł

 • Obligacje drukowane są jako imienne

 • NBP zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu obligacji

 • Zapłata następuje w dniu emisji

 • Obligacje rejestrowane są w depozycie pap. wart. prowadzonych przez KDPW SA

 • Obligacje nie mogą być zbywane, jak również nie mogą stanowić przedmiotu zastawu ani być w jakikolwiek sposób obciążane

 • Obligacje są oprocentowane wg stopy % ustalanej na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poszczególne miesiące roku; stopa % obliczana jest na podstawie skumulowanego wskaźnika z 12 mcy

 • W przypadku gdy roczna stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, jest w danym okresie odsetkowym < 0, odsetek nie nalicza się

 • Wartość naliczonych odsetek określana jest z dokładnością do 1 gr.

 • Poczynając od dnia wykupu, obligacje nie podlegają oprocentowaniu

 • Wyplata odsetek następuje w okresach rocznych w dniu 30 września

 • Wykup obligacji odbywa się wg ich wartości nominalnej i następuje jednorazowo w dniu 30.09

 • Wykup obligacji, wypłata odsetek, odkup, wcześniejszy wykup obligacji przez NBP następują za pośrednictwem KDPW SA

 • Roszczenie o wykup obligacji ulega przedawnieniu po upływie 10 lat od dnia, w którym stało się ono wymagalne

 • Roszczenie w wypłatę odsetek ulega przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia, w którym stało się ono wymagalne

 

Podobne prace

Do góry