Ocena brak

Ubezpieczenia obowiązkowe i ubezpieczenia dobrowolne

Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011

Zarówno w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych jak i dobrowolnych warunkiem koniecznym do powstania stosunku ubezpieczenia jest zawarcie umowy. Przy zawieraniu ubezpieczeń obowiązkowych w przeciwieństwie do u. dobrowolnych nie obowiązuje zasada swobody umów, stanowiąca m.in. iż każda ze stron umowy ma swobodę co do tego, czy w ogóle zawrzeć umowę. Ubezpieczenia obowiązkowe ustanawia się wtedy, kiedy wymaga tego szeroko rozumiany interes społeczny i ekonomiczny wynikający z potrzeby zapewnienia ochrony osobom poszkodowanym.

Ubezpieczenia obowiązkowe dzielimy na: obowiązkowe powszechne (sensu stricto) - prawa i obowiązki stron wynikają z imperatywnych - bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych i obowiązkowe szczególne (sensu largo) - prawa i obowiązki ustanawiane przez Zakład Ubezpieczeń w ogólnych warunkach ubezpieczenia - dotyczy to także ubezpieczeń dobrowolnych.  

Do ubezpieczeń obowiązkowych zalicza się ubezpieczenia:

1) OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów,

2) OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,

3) budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,

4) OC doradców podatkowych.

Przykłady innych umów ubezpieczenia obowiązkowego (sensu largo): ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody jądrowe, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej.

Podobne prace

Do góry