Ocena brak

Typy zmian w budżecie w trakcie jego wykonywania

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

- przenoszenie środków

- uruchamianie nowych środków

Dysponenci części budżetowych mogą dokonywać przeniesień planowanych wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danej części i działu budżetu państwa. Dysponenci ci mogą upoważnić do dokonywania przeniesień w obrębie jednego rozdziału ( z wyłączeniem wydatków majątkowych) kierowników podległych im jednostek.

Przeniesienie, które spowoduje zmianę wysokości wydatków majątkowych wymaga zgody Ministra Finansów. Nie są dopuszczalne zmiany, które spowodowałyby zwiększenie planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia. Ministrowie będący dysponentami kilku części budżetowych mogą dokonywać przeniesień wydatków między częściami w ramach jednego działu i rozdziału państwa. Muszą o tym fakcie powiadomić niezwłocznie Radę Ministrów, która może uchylić decyzję ministra.

Ustawa o finansach publicznych przewiduje także restrykcje w zakresie dokonywania zmian przeznaczenia środków przeznaczonych na inwestycje i programy wieloletnie oraz środków, którymi dysponują fundusze celowe.

Szczególnym rodzajem przeniesienia wydatków budżetowych jest wykorzystanie rezerwy budżetowej. Możliwość wydatkowania środków w oparciu o zaplanowaną rezerwę budżetową zaistniej wówczas, gdy dokonane zostanie wcześniej przeniesienie określonej kwoty z podziałki klasyfikacyjnej właściwej dla rezerwy budżetowej ( zmniejszenie zapisanej tam kwoty) do podziałki klasyfikacyjnej właściwej dla tego rodzaju wydatków, jaki ma być zrealizowany ( zwiększenie zapisanej kwoty). Dopiero wówczas możliwe jest dokonywanie, na ogólnych zasadach, wydatków budżetowych na wybrany cel.

Odrębnie uregulowano sytuacje, gdy w trakcie roku budżetowego włata środków własnych UE ulegnie zwiększeniu. Wtedy Rada Ministrów przedstawia sejmowej komisji właściwej ds. budżetu propozycje źródeł finansowania zwiększonego wydatku. W pierwszej kolejności należy przeznaczyć na ten cel środki uprzednio zablokowane. Pozytywna opinia komisji oznacza upoważnienie dla Ministra Finansów do przeniesienia wydatków pomiędzy częściami i działami, gdy chodzi o środki zablokowane, lub zgodę na zmianę przeznaczenia rezerw celowych.

Podobne prace

Do góry