Ocena brak

TYPY RZĄDZENIA, CECHY USTROJU DEMOKRATYCZNEGO

Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012

Demokracja jest to „układ instytucjonalny, w ramach którego podejmowane są decyzje polityczne. Demokracja umożliwia konkurencję i zapewnia. Niezwykle ważną cechą demokracji jest reguła większości. Istnieje szereg zasad i procedur, niezbędnych dla trwałości demokracj,

• urzędy obieralne są obsadzane w ramach regularnych, uczciwie przeprc wadzonych i nie odwołujących się do przymusu wyborów,

• w wyborach mogą praktycznie brać udział wszyscy dorośli obywatele,

• wszystkim obywatelom przysługuje też prawo kandydowania na obieraln urzędy,

• obywatele mają prawo wypowiadania się w szeroko rozumianych kwe; tiach politycznych,

obywatele mają prawo szukania dodatkowych, alternatywnych źródeł infor­macji (które są chronione przez prawo),

• obywatele mają prawo tworzenia względnie niezależnych stowarzyszeń czy organizacji,

urzędnicy wybierani w wyborach powszechnych nie natrafiają na zdecydo­waną opozycję ze strony urzędników mianowanych i dzięki temu mogą sprawować swoją konstytucyjną władzę,

• decyzje polityczne muszą zapadać samorządnie można spotkać wiele podziałów i klasyfikacji systemów demokratycznych.

Na szczególną uwagę zasługuje podział odróżniający systemy przeciwwagi sił politycznych od sys­temów partycypacyjno-konsensualnych. Systemy przeciwwagi sił politycznych pojawiają się najczęściej w społe­czeństwach zdominowanych przez wartości indywidualistyczne- konkurencyj­ne.

Parlamenty dysponują tam dużymi uprawnieniami i sprawują zwierzchnictwo nad władzami wykonawczymi. Obowiązuje podział władz (ustawodawcze, wykonawcze i niezależne sądy), a funkcje władz politycznych - czyli stano­wienie praw przez parlamenty i ich realizowanie przez organy wykonawcze rządów - są poddane kontroli opozycji. W tym typie rządów przedstawiciel­skich władzę sprawuje jedna lub więcej partii. Ich wpływy są równoważone przez partię lub partie opozycji. Opozycja stanowi dla rządzących przeciwwa­gę, gdyż zapobiega nadużyciom władzy i stara się doskonalić jej wykorzysta­nie. Zmierza też do jej uzyskania i do zmiany układu sił politycznych w kolej­nych wyborach.

W systemach partycypacyjno-konsensualnych, zarówno podejmowanie decyzji, jak i ponoszenie za nie odpowiedzialności, ma charakter kolegialny. W decydowaniu uczestniczą przedstawiciele różnych sektorów społeczeń­stwa. Obywatele wypowiadają się też bezpośrednio, poprzez referenda o róż­nym zakresie. Czasem dotyczy to wyboru prezydenta, konkretnych zapisów konstytucji, a czasem spraw drobniejszych. Wówczas jednak referenda służą raczej zebraniu opinii niż ostatecznemu rozstrzygnięciu.

Podobne prace

Do góry