Ocena brak

TYPY ODDZIAŁYWAŃ POMIĘDZY GRUPAMI NACISKU A ADMINISTRACJĄ WG G.B. PETERSA

Autor /pablo Dodano /19.07.2011

Z jednej strony są instytucje rządowe reprezentujące bezstronność i autorytet państwa, a z drugiej grupy domagające sie preferencji dla swych partykularnych interesów. Te dwie strefy mogą wspólistnieć ponieważ AP składa się z wielu odrębnych struktur(o różnych interesach), ich interesy mogą korespomdować z interesami poszczególnych grup nacisku. Obie strony potrzebuja się nawzajem. AP potrzebuje od grup nacisku informacji, środków, ich komtaktów.1) legalne powiązania AP z grupami interesu

- korporatywizm- polega  na tym, że liczba grup interesu dopuszczalnych do udziału w kształtowaniu biegu spraw publicznychjest ograniczana, a ich reprezentanci są właczane w struktury AP.

- układy i społeczności- dla realizacji swych celów grupy interesu  nawiązują kontakty z urzędnikami i parlamentarzystami i innymi grupami o zbliżonych interesach.

- Obligatotoryjne konsultacje- jest to mechanizm legalnego wprowadzania grup interesu do AP, który nakłada na AP obowiązek konsultowania projektów nowych regulacji prawnych z przedmiotowo właściwymi grupami interesu, uwzględniania formuolanych przez nich opinii i informacji.

- Udział grup interesu w realizacji zadań AP- służąone jako quasi-oficjalne, wyspecjalizowane agencje publiczne, realizujące część zadań administracji.

- Instytucjonalne grupy nacisku- są to ważne, społeczne czy polityczne instytucjeusiłujące wpływać na bieg spraw publicznych.,np. kościoły, wojsko, władze lokalne.

2) klientelizm- AP uznaje określone grupy nacisku za naturalnych i oczywistych reprezentantow interesów skoncentrowanych w okreśnych dziedzinach życia społecznego. To uznenie nie ma podstawy prawnej. Klientelizm wzmacnia wpływ danej grupy, ale poziom partycypacji w procesie decyzyjnym jest mniejszy. Sprzyja nieformalnym procedurom negocjacyjnym.

3) Parantelizm- termin wskazuje jak silne są powiązania między grupami nacisku, administracja państwową, a rządzącą partią polityczną. Charakterystyczny dla społeczeństw przedindustrialnych oraz dla systemów  o dominującej roli jednej partii. Istotną cechą jest pośredni charakter związków między Api grupami interesów (ogniwem pośrednim są partię) Typowe grupy interesu to grupy ekspertów, duże firmy konsultingowe.

Wpływy nieprawomocne (nielegalne)- rozmaite sytuacje charakteryzujące sie tym,że wzajemne oddziaływanie biurokratow i ludzi reprezentujących zróżnicowane interesy zbiorowe wykraczające poza działalność uznawaną w określonych systemach politycznych za  „normalną”. Działalność ta jest sygnałem zaistnienia nieuwzględnionych przez prawo interesów segmentów społeczeństwa.

Podobne prace

Do góry