Ocena brak

Typy lekcji i ich charakterystyka

Autor /Tristian Dodano /20.12.2011

Typ lekcji to taka jej odmiana, która wynika z realizacji funkcji dydaktycznych w toku procesu nauczania i uczenia się oraz z organizacji pracy na lekcji, zastosowanych metod czy środków dydaktycznych.

Typy lekcji wynikające z realizacji funkcji:

 • lekcje wprowadzające i zaznajamiające uczniów z nowym materiałem

 • lekcje utrwalające – utrwalanie wiadomości, umiejętności i nawyków

 • lekcja służąca opracowaniu poznanego materiału

 • lekcja powtórzeniowo-systematyzująca – powtórzenie, uogólnienie i utrwalenie poznanych wiadomości i umiejętności

 • lekcja korektywno-uzupełniająca – korekta błędów i uzupełnienie braków

 • lekcja zawierająca wszystkie ogniwa procesu nauczania i uczenia się

 • lekcja obejmująca kilka ogniw procesu nauczania i uczenia się

 • lekcja sprawdzająca postępy uczniów

 • lekcja służąca ukształtowaniu pojęć

Typy lekcji wynikające z organizacji pracy na lekcji:

 • lekcja dyskusyjna

 • lekcja wycieczka

 • lekcja z wykorzystaniem komputera

 • lekcja z wykorzystaniem filmu

 • lekcja w laboratorium

 • lekcja pracy zespołowej

 • lekcja uczenia się pod kierunkiem

 • lekcja referatowa

 • lekcja samodzielnej pracy uczniów

 • lekcja w warsztatach szkolnych

 • lekcja łączona

Typy lekcji zazębiają się z rodzajami lekcji np. lekcja dyskusyjna może być lekcją eksponującą lub problemową.

Od czego zależy typ, rodzaj i budowa lekcji:

 1. przedmiotu nauczania, czyli treści

 2. wieku ucznia, roku nauczania, wykorzystywanego dotychczas poziomu wiedzy

 3. systemu dydaktycznego, który przyjął nauczyciel (herbartowski, deweyowski, wielostronnego nauczania wg Okonia, systemu łączenia teorii z praktyką)

 4. kolejnego ogniwa (elementu) realizowanego w procesie kształcenia

 5. możliwości organizacyjnych

 6. środków dydaktycznych, jakimi dysponuje nauczyciel

 7. dojrzałości uczniów do samodzielnej realizacji zadań dydaktycznych

Podobne prace

Do góry