Ocena brak

TYPY KULTURY FIRMY

Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011

ISTNIEJE WIELE TYPOLOGII KULTURY FIRMY. WYNIKA TO Z ODMIENNEGO PODEJSCIA POSZCZEGOLNYCH AUTOROW , STOSUJACYCH ROZNE KRYTERIA STOSOWNYCH OBSERWACJI.

TAK WIEC WEDL. T. DEALA MAMY 4 TYPY KULTURY:

  1. KULTURA HAZARDZISTOW – charakt. Się dużym dynamizmem oraz wysokim ryzykiem podejmowania decyzji i jednocześnie spowolniona informacja zwrotna z rynku. Duża role w firmie o tej kulturze odgrywają liczne kontakty osobiste . Stawia się tu także na ilość będąca wartością samą w sobie , dosyć często niestety kosztem obniżenia jakości. Znaczna role odgrywają tez obrzędy , takie jak prezentacje najlepszych sprzedawców , bankiety z nagrodami dla inwestorów i tym podobne przedsięwzięcia podnoszące motywacje pracowników.

  2. KULTURA RUTYNIARZY – zwana także kultura „ ostrożnych biurokratów” Oznacza się jak poprzednia opóźniona informacja zwrotna rynku, ale w przeciwieństwie do kultury hazardzistów ryzyko podejmowanych decyzji i działań jest znacznie mniejsze. Stawia się tu przede wszystkim na działanie doraźne i jednocześnie bardzo rozdrobnione, dostosowawcze , innowacje przyjmowane są bardzo niechętnie. Działanie oparte na regułach i procedurach .Powstawanie sztucznych więzi międzyludzkich. W roli bohaterów firmy – protektorzy .

  3. KULTURA INDYWIDUALISTOW- zwana także kultura „ macho” lub „ twardych facetów” , - szybkie sprzężenie zwrotne informacji oraz wysokim ryzykiem podejmowanych działań. Działania są u szybkie, bardzo zdecydowane, a jednokrotnie nawet ostre i agresywne. Rezultaty działań widoczne bardzo szybko. Doceniający i wykorzystujący pojawiające się szansę rynkowe menedżerowie, liczą na szybki awans i nowe trudne do rozwiązania zadania.

  4. KULTURA ZROWNOWAZONA- określana często słowami „ krotka mowa – twarda gra”. Jest tu niskie ryzyko oraz szybka informacja zwrotna z rynku. Docenia się tu także jak w k. Rutyniarzy znaczenie hierarchii. Duża role odgrywa rozsadek i rozwaga oraz autorytety, ale istnieje także popyt na mentorów czyli osoby pouczające innych tonem wyższości. Duża aktywność osobista pracowników.

WEDLUG CZ. SIKORSKIEGO MAMY :

  1. K. OFENSYWNA – silne przywiązanie do firmy i jej wewnatrzorganiz. Norm, wartości, wzorów zachowań, podkreśla odrębność firmy. Preferuje lad i porządek organizacyjny.

  2. K. ADAPTACYJNA- podstawowymi jej wartościami jest zdolność do szybkiego i skutecznego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu. Preferowani pracownicy z inicjatywa , którzy opierając się na zdrowych zasadach potrafią konkurować i realizować.

  3. K. DOMINACJI - jest to typ kultury łączący korzyści jakie przynosi pozytywna ocena i akceptacja firmy w otoczeniu ze stabilnym układem wartości i norm oraz wzorców zachowań. Konformizm jest podstawowym regulatorem zachowań członków załogi firmy , a umiejętność działań pozornych idzie w parze z fasadowością, dbaniem o insygnia władzy, przywiązaniem znaczenia do formy a nie treści.- związana z strategia biurokratyczna

  4. K. O ORIENTACJI NA NIEZALEZNOSC- dążenie pracowni. Firmy do stworzenia takich warunków działania , które sprzyjać będą realizacji ich własnych celów i zainteresowań zawodowych. Działania wyróżniają się profesjonalizmem sprzyjającym wynalazczości i racjonalizacji. Członkowie są bardzo przywiązani do misji firmy.

Podobne prace

Do góry