Ocena brak

TYPY I FORMY WSPÓLCZESNYCH PAŃSTW

Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011

1. Podział systemów politycznych ze wzgl. na zasady organizacji aparatu państwowego:

a) ze wzgl. na instytucję głowy państwa:

- monarchia - władza sprawowana dożywotnio, zazwyczaj dziedzicznie np. Dania, Monako.

- republika - głowa państwa pochodzi z wyboru, wybierana na określoną kadencję:

Podział monarchii ze wzgl. na relację między głową państwa a szefem rządu:

#prezydialny - głowa państwa i szef rządu to ta sama osoba, np. USA.

#parlamentarny - te funkcje są rozdzielne, np. Polska, Niemcy

Podział monarchii ze wzgl. na relacje między gł. państwa, parlamenten a rządem:

#parlamentarno-gabinetowy - parlament ma przewagę nad rządem np. Polska

#gabinetowo-parlamentarny - rząd ma przewagę nad parlamentem np. W. Brytania

#prezydencki - dominująca pozucja prezydenta, nie jest on odpowiedzialny przed parlamentem np. USA

#mieszany - prezydencki i parlamentarny np. Francja

#parlamentarn-komitetowy - jednolitość władzy państwowej np. Szwajcaria

2. Podział syst. politycznych ze wzgl. na reżim polityczny (czyli środki i metory sprawowania władzy):

a) państwo demokratyczne - suwerenność narodu, pluralizm (mnogość) narodu, podział władzy, państwo demokratyczne to państwo prawa np. USA

b) totalitarne - władza jednostki, rozbudowany system kontroli, powszechna indoktrynacja (wpajanie pogl.), centralizacja syst. gospodarczego, ujednolicanie np. Kuba

c) autorytarne - ograniczony pluralizm, elitarność form działalności publicznej, zawężony zakres uczestnictwa społeczeństwa w organizacjach politycznych np. Iran

3. Podział systemów politycznych za wzgl. na ustrój terytorialny (relacja między centrum władzy a władzami terytorialnymi):

a) unitarne - wewn. jednolite, jednostki terytorialne podporządkowane, brak samodzielności politycznej

b) złożone - części składowe państwa zachowują pełny lub ograniczony zakres suwerenności, np. Niemcy, Szwajcharia, Brazyli

c) autonomiczne - wewnętrznie samrządzenie części terytoriów o lokalnym znaczeniu np. Dania, Szkocja.

Podobne prace

Do góry