Ocena brak

Typologie konfilktów

Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012

W literaturze socjologicznej spotkać można rozmaite klasyfikacje konflik­tów społecznych. Podziałem często stosowanym jest podział podmiotowy. P. Sorokin podzielił na przykład wszystkie konflikty społeczne na dwie grupy: interpersonalne i grupowe. Wśród tych ostatnich wymienia m. in. konflikty między rodzinami, kastami, klasami, rasami, państwami, narodami. A. Obers-chall dzieli konflikty społeczne na trzy grupy:

konflikty zachodzące w małych grupach (interpersonalne)

konflikty między małymi grupami (mikrokonflikty)

konflikty między dużymi grupami (makrokonflikty).

W klasyfikacji konfliktów społecznych stosowane są również kryteria przedmiotowe, dzielące je ze względu na ich treść i formę. Biorąc pod uwagę treść, wyróżnia się najczęściej konflikty ekonomiczne, polityczne, ideologiczne, religijne itp. Możliwy jest też inny podział, np. na konflikty eks­presyjne, organizacyjno-adaptacyjne i konflikty interesów. Z punktu widzenia formy, w jakiej przejawiają się konflikty, wyróżnia się najczęściej konflikty racjonalne i irracjonalne, jawne i ukryte, zorganizo­wane i niezorganizowane.

Przedstawione wyżej klasyfikacje konfliktów są typologiami prostymi, opar­tymi na jednym kryterium podziału. Stosowane są też typologie bardziej zło­żone, a przykładem ich jest podział konfliktów dokonany przez R. Dahren-dorfa, który za podstawę klasyfikacji przyjął z jednej strony podmioty konflik­togenne, z drugiej zaś - występujące między nimi stosunki zależności.

Podobne prace

Do góry