Ocena brak

Typologie funkcji prawa

Autor /bob Dodano /12.04.2011

Metafunkcję- Polega na organizacji  społeczeństwa, a więc tworzeniu pewnych form życia zbiorowego i określaniu ich struktury, na regulacji różnych sfer życia społecznego wraz ze sfera, gospodarczą oraz na utrzymywaniu ładu społecznego i  zabezpieczeniu przestrzeganiu prawa  w celu osiągnięcia zgodności z zasadami ustroju i chronionymi wartościmi .W tej metafunkcji można wyróżnić jej dwa aspekty:

- funkcję stabilizującą,

- funkcje dynamizującą,

Funkcja naczelna prawa, określona jako metafunkcją, łączy się ścisłe z funkcjami państwa, które w bardzo znacznym stopniu realizowane są poprzez normy prawne i wyrażają się w społecznych rezultatach, skutkach działania prawa ...Dalsze wyróżnione funkcje są niejako pochodną funkcji naczelnej, przy czym można je traktować instrumentalnie, usługowo, jako pewne środki pomocne w realizacji metafunkcji; można je również traktować jako funkcje pochodne w rozumieniu funkcji wywodzących się z metafunkcji i a ściślej z wartości w niej zawartych.Takimi głównymi funkcjami są:

1) funkcja ochronna, funkcja polegająca na zabezpieczeniu przestrzegania prawa przez zastosowanie środków przymusu, Polega ona również na ochronie określonych wartości

• funkcja opiekuńcza -Szczególny aspekt funkcji ochronnej, scharakteryzowany  jakozapewnienie dodatkowych uprawnień stronie słabszej, Znajduje on swój wyraz nie tylko w prawie rodzinnym, ale i w prawie pracy

• funkcja gwarancyjna, która polega na szczególnym zabezpieczeniu przez normy praw Jednostki i wiąże się z koncepcja, "praw podmiotowych" . Funkcja gwarancyjna określana  jest tez czasem jako realizacja zasady, ze każde naruszenie prawa spotyka się z przewidzianą prawem reakcją w postaci sankcji .

Druga organizacyjna w ujęciu bardzo szerokim polega na tworzeniu pewnych form życia zbiorowego i określaniu ich struktury, na zarządzaniu i organizacji różnych dziedzinżycia społecznego, przez co przyczynia się ona do zapewnienia ładu porządku w społeczeństwie i w takim znaczeniu mieści się w metafunkcji.  Funkcja  organizacyjna  polega  również  na  zapewnieniu właściwego i sprawnego, a więc skutecznego działania różnych intytucji, Jak i jednostek (osób fizycznych) w zakresie wykonywanych przez nie zadań.

• funkcja nnowacyjna, polegająca na kreowaniu nowych rozwiązań i norm postępowania, powoływaniu do życia nowych instytucji i struktur organizacyjnych.

Trzecia funkcja wychowawcza, polega na kształtowaniu pozytywnych postaw wobec prawa i to zarówno wobec prawa traktowanego jako wartość samoistna, sama w sobie (ład społeczny, legalność, praworządność i związana z tym pewność prawa i przewidywalność wyników jej stosowania), jak i wobec poszczególnych norm prawnych, wyznaczających określone postępowanie i stanowiących wy-raz preferencji i ochrony takich wartości jak wolność, równość, godność, trwałość rodziny, zdrowie i inne.

• funkcja prewencyjna, w rozumieniu prewencji ogólnej, a więc w sensie zapobiegania naruszeniom prawa w skali ogólnospołecznej,

• oraz prewencji szczególnej, określonej jako funkcja resocjalizacyjna, polegającej na wychowawczym, zindywidualizowanym oddziaływaniu na osoby, które dopuściły się naruszeń prawami przystosowaniu ich do powrotu do życia w społeczeństwie w roli pełnowartościowych obywateli.

Przy czym ta ostatnia wiąże się z pewnymi skutkami, konsekwencjami w sferze świadomości adresatów, podczas gdy dwie pierwsze rozpatrywane są z punktu widzenia społecznych skutków w zakresie regulowanych dziedzin stosunków społecznych.

Podobne prace

Do góry