Ocena brak

Trzy zadania edukacji – trzy zadania dla nauczyciela

Autor /Max123 Dodano /02.07.2011

Analiza postulatu równowagi funkcji emancypacyjnej i socjalizacyjnej skłania do sformułowania najważniejszych moim zdaniem problemów, wobec których staje współczesna edukacja, także edukacja dzieci dopiero do szkoły wkraczających . Są to problemy związane z konstruowaniem wartościowych ofert edukacyjnych, rozpoznawaniem poziomu rozwoju (w tym potrzeb i oczekiwań) adresatów tych ofert (dzieci – uczniów, ich rodziców i rodzin oraz społeczności lokalnych, w których rodziny te żyją) oraz kształtowaniem gotowości do efektywnego z nich korzystania.

Drugi to problem właściwości osób (bezpośrednie wyznaczniki poziomu gotowości) i środowiska ich rozwoju - głównie rodziny i najbliższej lokalnej społeczności (pośrednie uwarunkowania poziomu gotowości) do przyjęcia ofert edukacyjnych i “poddania się” im. Jest to problem i odpowiedniego poziomu dojrzałości biologicznej do sprostania stawianym wymaganiom, i dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej czy psychospołecznej. Problem ten dotyczy tak osoby, jak i jej otoczenia społecznego. Ono również musi być gotowe do przyjęcia danej oferty edukacyjnej, w przeciwnym razie nie będzie wzmacniało efektów osiąganych przez dziecko w szkole. Stąd współpraca z rodzicami, rodzinami i społecznością lokalną to nie dodatek do pracy nauczyciela – wychowawcy, ale rzecz konieczna, bo w dużym stopniu decydująca o trwałości uruchamianych przez niego zmian w funkcjonowaniu dziecka.

Trzeci - najtrudniejszy - to problem kształtowania gotowości dziecka i jego otoczenia do przyjęcia wymagań szkoły i jednocześnie kształtowania gotowości szkoły do przyjęcia dziecka i jego rodziny. Celem jest tutaj doprowadzenie do „spotkania się” wymagań szkoły (zmodyfikowanych wiedzą o potencjalnych uczniach) i możliwości dziecka oraz oczekiwań jego rodziny (zmodyfikowanych wiedzą o regułach i możliwościach działania szkoły). Mówiąc inaczej, chodzi o to, by oferta edukacyjna była na tyle pojemna, różnorodna i elastyczna, by można było w niej znaleźć miejsce dla każdego, także „innego” dziecka z jednej strony, a z drugiej o to, by rodzice formułowali względem szkoły oczekiwania realistyczne, a nie życzeniowe.

Mamy zatem trzy ważne zadania dla nauczyciela u progu edukacji szkolnej dziecka:

  1. konstruowanie ofert edukacyjnych czyli programów oddziaływań promujących określone, cenione społecznie wartości, spójnych z tymi wartościami, respektujących prawidłowości rozwoju jednostki, grupy i społeczeństwa jako całości i uwzględniających kontekst życia dzieci, do których są adresowane – psychologia wychowania dostarcza wiedzy służącej ich konstruowaniu oraz ewaluacji,

  2. wspomaganie rozwoju dzieci i budowanie ich gotowości do przyjmowania ofert edukacyjnych niezależnie od stopnia ich sprawności czy niepełnosprawności - psychologia rozwoju i wychowania oraz pedagogika specjalna dostarczają wiedzy służącej diagnozowaniu poziomu gotowości osób oraz metod wspomagających jej rozwój,

  3. pomoc w dopasowywaniu ofert edukacyjnych do poziomu gotowości osób i grup, do których są adresowane – psychologia wychowawcza i społeczna dostarczają wiedzy i metod wspomagających ten proces.

Do góry