Ocena brak

Trzeci Świat

Autor /adas Dodano /28.03.2011

W rezultacie dekolonizacji powstało ponad 130 państw o zróżnicowanym szczeblu rozwoju cywilizacyjnego, ekonomicznego i społeczno-politycznego. W odniesieniu do tych państw używano różnych określeń: kraje gospodarczo zacofane, kraje mniej rozwinięte, o oraz kraje rozwijające się. Ostatecznie przyjęło się określenie kraje rozwijające się, często stosowane zamiennie z pojęciem Trzeciego Świata. To ostatnie jest w powszechnym obiegu na całym świecie.

Pojecie to pojawiło się po raz pierwszy w latach 50-tych i jest analogią z okresu Rewolucji Francuskiej. We rewolucyjnej Francji ubogi stan trzeci domagał się równych praw obywatelskich. Również Trzeci Świat domagał się równouprawnienia w gronie społeczności międzynarodowejUżywano tego pojęcia zrazu dla określenia nowowyzwalających się państw, leżących w strefie zwrotnikowej i równikowej. Od samego początku brakowało wspólnych, zobiektywizowanych kryteriów pozwalających na jednoznaczną identyfikację państw należących do Trzeciego Świata. Najczęściej uwzględniano charakterystyczne wskaźniki niedorozwoju, jak wysoka śmiertelność, niedożywienie, mała konsumpcja energii, wysoki odsetek analfabetów, przewaga ludności wiejskiej, niższa pozycja kobiety, rozpowszechniona praca dzieci.

Wskaźniki te pokrywają się z cechami przypisywanymi zazwyczaj państwom rozwijającym się. Najczęściej uwzględniany jest niski poziom dochodu narodowego, niski wskaźnik zużycia energii elektrycznej na 1 mieszkańca, wysoki udział produkcji rolnej w produkcji globalnej oraz wysoki odsetek zatrudnionych w rolnictwie. Wskazuje się także na brak dostatecznie silnych bodźców rozwojowych wynikających z braku odpowiednich cech psychicznych i umiejętności ludzi, co negatywnie wpływa na możliwości rozwoju gospodarki tych krajów.Państwa rozwijające się mimo całej swojej różnorodności mają pewną cechę wspólną. Używane jest pojęciemiękkie państwo”. Charakteryzuje się ono różnymi formami braku społecznej dyscypliny, słabością ustawodawstwa, uchybieniami w przestrzeganiu i egzekwowaniu prawa, niedbalstwem, samowolą urzędników i korupcją.

W poszukiwaniu kryteriów przynależności uwzględniano również to, że kraje Trzeciego Świata łączą dwa wspólne elementy: przeszłość kolonialna i zacofanie gospodarcze. Jednak w istocie Trzeci Świat stanowi część składową systemu kapitalistycznego, pełniąc w nim rolę najbardziej uzależnionego i eksploatowanego podsystemu (peryferie).Trzeci Świat stanowi heterogeniczną społeczność międzynarodową z uwagi na poziom rozwoju sił wytwórczych, specyficzne struktury społeczne oraz stopień i charakter powiązań z gospodarką światową. To sprawia, że nie można udzielić jednoznacznej i odpowiednio uzasadnionej odpowiedzi na pytanie o szanse tych państw w przełamywaniu barier rozwojowych i odgrywania dynamicznej roli w stosunkach międzynarodowych.

Podobne prace

Do góry