Ocena brak

Trybunał Stanu

Autor /ziutek Dodano /22.03.2011

Odpowiedzialność konstytucyjna jest jedną z podstawowych gwarancji praworządności w demokratycznym państwie prawnym. Odpowiedzialność konstytucyjna ma w Polsce długą tradycją, sięgającą Konstytucji 3 Maja, ale w dziejach najnowszych instytucja ta przywrócona została na podstawie ustawy z 26 marca 1982r( tekst jedn. Dz.U.2002, nr 101, poz. 925) „ która była wielokrotnie nowelizowana. 29 sierpnia 2003r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Trybunale Stanu, która doprecyzowała m. in. zagadnienia łącznego rozpatrywania przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej deliktu konstytucyjnego, immunitetu członka Trybunału itp. Postanowienia dotyczące Trybunału Stanu zawiera także Konstytucja w swoim rozdziale VIII.

Odpowiedzialność konstytucyjna jest zróżnicowana podmiotowo, jak i przedmiotowo.

Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu ponoszą:

1. Prezydent- zarówno za czyn polegający na naruszeniu Konstytucji i ustaw, jak i za przestępstwo pospolite

2. Prezes i członkowie Rady Ministrów- za naruszenie Konstytucji i ustaw, jak i za przestępstwo, ale jedynie popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem;

3. Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli oraz członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji- za naruszenie Konstytucji i ustaw;

4. posłowie i senatorowie- ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną ograniczoną, wyłącznie za naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego albo nabywaniem tego majątku;

5. Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych.

Trybunał Stanu jest organem władzy sądowniczej. Jest organem odrębnym i niezależnym od innych władz. W skład Trybunału wchodzą: przewodniczący, którym z urzędu jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 2 zastępców przewodniczącego oraz 16 członków. Zastępców przewodniczącego oraz członków wybiera Sejm spoza posłów i senatorów. Skład ma charakter mieszany- prawno- społeczny, bo jedynie zastępcy przewodniczącego oraz co najmniej połowa członków Trybunału musi legitymować się kwalifikacjami wymaganymi do zajmowania stanowiska sędziego. Osoby wybrane w skład Trybunału Stanu orzekają na zasadach niezawisłości sędziowskiej, umocnionej immunitetem sędziowskim, przy czym zarówno zasada niezawisłości, jak i immunitet ukształtowane są analogicznie jak w przypadku sędziów.

Postępowanie przed Trybunałem Stanu jest dwuinstancyjne. W pierwszej instancji Trybunał orzeka w składzie- przewodniczący i 4 sędziów, a w postępowaniu odwoławczym- przewodniczący i 6 sędziów, z wyłączeniem sędziów orzekających w pierwszej instancji.

Podobne prace

Do góry