Ocena brak

Trybunał Konstytucyjny

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Trybunałowi Konstytucyjnemu poświecone sa art.188-197 oraz ustawa z 1 sierpnia 1997r. o Trybunale Konstytucyjnym.

Konstytucja poszerzyła kompetencje Trybunału o prawo orzekania o zgodności z Konstytucją umów międzynarodowych, wprowadziła powszechną skargę konstytucyjną. Trybunał uzyskał prawo rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa, orzeka o zgodności ustaw i innych aktów normatywnych z Konstytucją. Orzeczenia Trybunału mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Trybunał Konstytucyjny informuje Sejm i Senat o problemach wynikających działalności i orzecznictwa Trybunału.

TK przedstawia uwagi innym organom stanowiącym prawo o stwierdzonych uchybieniach i lukach w prawie, których usunięcie jest niezbędne dla zachowania spójnosci prawa.

Podobne prace

Do góry