Ocena brak

Trybunał Konstytucyjny

Autor /Liliana Dodano /26.03.2011

 

Jest organem państwowym powołanym do ochrony tzw. konstytucyjności prawa, tzn. zgodności ustaw i innych aktów tworzących system polskiego prawa z konstytucją, a także do wykonywania innych związanych z tym zadań.

Trybunał konstytucyjny orzeka w następujących sprawach:

 1. Zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją

 2. Zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymaga uprzedniej zgody Sejmu wyrażonej w ustawie

 3. Zgodności przepisów wydanych przez centralne organy państwowe z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami

 4. Zgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznych

 5. Skargi konstytucyjnej

 6. Sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa

 7. Innych

Kontrola konstytucyjności odbywa się w dwóch formach, nazywanych w piśmiennictwie naukowym:

 1. Kontrolą abstrakcyjną

Oznacza podjęcie postępowania w oderwaniu od toczącej się sprawy sądowej lub administracyjnej, a więc bez związku z aktualnym stosowaniem danego aktu normatywnego w praktyce.

 1. Kontrolą konkretną

Powiązana jest z rozstrzygnięciem indywidualnej sprawy przez organ orzekający i dochodzi do niej na tle danej sprawy, gdy w trakcie jej rozstrzygania pojawi się wątpliwość, czy stosowane w sprawie przepisy SA zgodne z aktem normatywnym wyższego rzędu.

 

 

 

Wszczęcie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym następuje na podstawie:

 1. WnioskuZ wnioskiem może wystąpić w sprawach z pkt. 1-5:

Ponadto z wnioskiem mogą wystąpić (w sprawach objętych zakresem ich działania):

Z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu konstytucyjnego może wystąpić:

 • Prezydent

 • Premier

 • Marszałkowie obu izb parlamentu

 • Większość pozostałych organów wymienionych wyżej

 1. Pytania prawnego

Pytanie może przedstawić każdy sąd, jeżeli od odpowiedzi na to pytanie zależy rozstrzygnięcie prowadzonej przezeń sprawy

 1. Skargi konstytucyjnej

Może wnieść każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały w jego przekonaniu naruszone. Skarga może być wniesiona w sprawie ostatecznie rozstrzygniętej, w ciągu 2 m-cy.

Trybunał Konstytucyjny rozpatruje wniosek, pytanie prawne lub skargę konstytucyjną na rozprawie, o której powiadamia uczestników. Trybunał rozpatruje wnioski w sprawie zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją oraz ustaw z umowami międzynarodowymi ratyfikowanymi na podstawie ustawy – w składzie 5 sędziów, a wnioski w sprawie zgodności aktów normatywnych niższego rzędu z konstytucją, ustawami lub umowami międzynarodowymi – w składzie 3 sędziów. W niektórych sprawach (np. spór kompetencyjny między centralnymi organami państwa) trybunał orzeka w pełnym składzie.

Orzeczenia Trybunału mają postać wyroków (w sprawach 1-5) lub postanowień, są ostatecznie i mają moc powszechnie obowiązującą.

Podobne prace

Do góry