Ocena brak

TRYB WYSUWANIA KANDYDATÓW NA POSŁÓW I SENATORÓW

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Wyróżniamy 2 systemy zgłoszeń:

l). Przez nieformalne grupy wyborcze

2). przez zorganizowane podmioty ( partie polit. i org. społ.). Czynności wyborcze w imieniu grup formalnych i nieformalnych wykonują organy upoważnione do ich reprezentowania przy czynnościach prawnych. (np.: wyborcy-komitety wyborcze). Zasady wysuwania kandydatów:

a), lista okręgowa- poparta conajmniej 3 tyś. wyborców stale zamieszkujących w danym okręgu wyborczym

(tak samo na senatora ).

b), komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym po jednej okręgowej liście kandydatów na posłów i jedna ogólnopolską. Komitet wyborczy może zgłosić tylko tylu kandydatów na senatorów ile wybiera się w danym okręgu wyborczym. Kandydować może w jednym okręgu wyb. i z 1 listy okręgowej i 1 listy ogólnokrajowej.

c), komitet wyborczy który zarejestrował listy okręgowe w conajmniej połowie okręgów wyborczych, może zgłosić dalsze listy bez podpisów popierających.

d), bez podpisów popierających też komitety wyborcze partii, organizacji lub koalicji wyborczej, które bezpośrednio po poprzednich wyborach zgłosiła Prezydium Sejmu istnienie klubu z liczbą conajmniej 15 posłów. W razie rozwiązania Sejmu dot. to tych komitetów, które w dniu rozwiązania spełniają ten warunek. ( dot. to tylko wyborów do sejmu ).

e). listę okręgową zgłasza do okręgowej komisji wyborczej do 40 dnia przed dniem wyborów. Liczba kandydatów nie może być niniejsza niż 3 i większa niż dwukrotność ogólnej liczby' posłów wybieranych w danym okręgu wyborczym. Do zgłoszenia danej listy należy dołączyć:

- uwierzytalniany wyciąg z ewidencji partii lub rejestru organizacji. a w wyprzypadku komitetu wyborczego utworzonego przez wyborców-dokument stwierdzający utworzenie takiego komitetu.

- wykazy podpisów wyborców popierających listę

- pisemne oświadczenie każdego kandydata o zgodzie m kandydowanie z danej listy okręgowej.

pisemne oświadczenie każdego kandydata, czy pracował lub służył w organach bezpieczeństwa lub współpracował z nimi ( też senator). Zgłoszenia listy okręgowej dokonuje na piśmie pełnomocnik komitetu wyborczego. Okręgowa komisja wyborcza rejestruje listy zgłoszone zgodnie z przepisami ordynacji. Państwowa Komisja Wyborcza ( PKW) na podstawie protokołów rejestracji list okręgowych przyznaje w drodze losowania jednolity numer dla list tego samego komitetu wyborczego zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym. Listę ogólnopolską zgłasza się do PKW najpóźniej 20 dni przed dniem wyborów.

Listę tą może zgłosić komitet wyborczy, który zarejestrował listy okręgowe w conajmniej połowie wyborczych bądź partia która reprezentuje klub liczący conajmniej 15 posłów. Powinno być zgłoszonych na liście conajmniej 69 kandydatów. Na liście mogą być zgłoszeni kandydaci tylko tacy, którzy zostali zarejestrowani na listach okręgowych danego komitetu. Listę tę rejestruje PKW.

Podobne prace

Do góry