Ocena brak

Tryb wyłaniania i kompetencje Marszałka Sejmu i Senatu

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Marszałek jest jednoosobowym kierowniczym organem izby. Marszałek Sejmu wybierany jest przez Sejm z grona posłów, a Senatu przez senat z grona senatorów. Obaj wybierani są bezwzględną większością głosów, ale Marszałek Senatu wybierany jest w głosowaniu tajnym a Sejmu imiennym.

Jeżeli w głosowaniu żaden nie uzyska wymaganej liczby głosów przeprowadza się kolejne tury głosowania, usuwając z listy kandydata który miał najmniejszą liczbę głosów. Do marszałka sejmu należy obowiązek zastępowania Prezydenta gdy ten urząd ten jest nie obsadzony lub Prezydent przejściowo nie może sprawować urzędu, Marszałek Senatu przejmuje to uprawnienie w sytuacji gdy Marszałek sejmu nie może wykonywać obowiązków prezydenta. konstytucja wyłącznie w gestii Marszałka sejmu złożyła prawo do występowania do trybunału konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia zaistnienia przeszkody w sprawowaniu urzędu Prezydenta.

Ma prawo do zarządzania wyborów prezydenckich, wyrażanie opinii w sprawie przedterminowego skrócenia kadencji Sejmu (M Senatu ma też takie prawo), prawo do wyrażenia Prezydentowi opinii w sprawie podpisania przez głowę państwa ustawy z pominięciem przepisów uznanych przez Trybunał konstytucyjny za sprzeczne z konstytucja. Może wystąpić z wnioskiem o pociągnięcie posła do odpowiedzialności za naruszenie ustawy o działalności gospodarczej i płynących z niego korzyści. Marszałek sejmu przewodniczy obradom sejmu, strzeże praw Sejmu oraz reprezentuje sejm na zewnątrz. Zwołuje obrady, prawo żądania natychmiastowego zwolnienia zatrzymanego posła, który został ujęty na gorącym uczynku. przewodniczy czuwa nad ich tokiem, Praca Marszałka sejmu i Senatu nie różnią się od siebie.

Marszałek senatu ma prawo do prowadzenia spraw z zakresu stosunków z organami Unii Europejskiej, regulamin Senatu podkreśla jego rolę w zakresie sprawowania nadzoru nad pracami komisji senackich, i zlecania im rozpatrzenia określonych spraw.

Podobne prace

Do góry