Ocena brak

Tryb udzielania Radzie Ministrów wotum nieufności

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Wotum nieufności wiąże się z zasadą odpowiedzialności politycznej rządu poszczególnych ministrów przed parlamentem i polega na złożeniu wniosku wyrażający brak zaufania dla rządu i określonego ministra. konstytucja precyzuje warunki wymagane do złożenia takiego wniosku:

wniosek musi być podpisany przez co najmniej 46 posłów składa się go na ręce marszałka Sejmu. Jeżeli zgłoszono kilka wniosków o wyrażenie wotum nieufności to są one rozpatrywane łącznie a poddanie ich glosowaniu następuje oddzielnie według kolejności zgłoszenia, wniosek musi wskazywać imiennie kandydata na prezesa RM, wniosek może być poddany głosowaniu nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia jego zgłoszenia, do przyjęcia wymagana jest ustawowa bezwzględna większość głosów, w razie odrzucenia wniosku powtórna inicjatywa jego zgłoszenia może nastąpić po upływie 3 miesięcy.

Konstytucja przewiduje możliwość odwołania rządu ale przy równoczesnym wyborze nowego premiera.

Podobne prace

Do góry