Ocena brak

Tryb udzielania absolutorium Radzie Ministrów

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Absolutorium czyli uchwala sejmu akceptująca przedkładane RM (w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego) sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa. Nie można obowiązku takiego żądać z założeń istniejących w systemie parlamentarno- gabinetowym, wykluczając możliwość funkcjonowania rządu pozbawionego zaufania parlamentu.

Negatywna ocena działalności finansowej RM może stanowić podstawę do rozważenia przez premiera decyzji o podaniu rządu do dymisji lub może być podstawą wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie rządowi wotum nieufności. Uzyskane przez rząd absolutorium otwiera możliwość wdrożenia w stosunku do członków RM odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu.

Podobne prace

Do góry