Ocena brak

Tryb uchwalania ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

a) Rada Ministrów wnosząc projekt ustawy deklaruje czy jest to projekt ustawy wykonującej prawo unii.

b) przed przystąpieniem do rozpatrzenia projektu ustawy, właściwa komisja ustala harmonogram prac nad tym projektem zgodny z kalendarzem prac w Sejmie i przesyła go Marszałkowi

c) poprawkę do ustawy wykonującej prawo UNII może, na posiedzeniu komisji zgłosić grupa co najmniej 3 posłów w formie pisemnej

d) propozycje poprawek odrzucone przez komisję po ich ogłoszeniu w formie pisemnej na żądanie co najmniej 3 wnioskodawców, zamieszcza się w sprawozdaniu jako wnioski mniejszości: dotyczy konkretnego przepisu lub jego części powinien zawierać wynikające z tego wniosku konsekwencje dla tekstu projektu ustawy wykonującej prawo UNI

e) przyjęcie przez komisję wniosku o odrzucenie projektu ustawy wykonujący prawo Unii następuje bezwzględna liczbą głosów.

f) drugie czytanie projektu takiej ustawy odbywa się na posiedzeniu Sejmu najbliższym po doręczeniu posłom sprawozdania komisji chyba że Marszałek Sejmu ustali późniejszy termin

g) rozpatrzenie poprawek Senatu następuje na posiedzeniu Sejmu najbliższym po jej doręczeniu.

Do góry