Ocena brak

Tryb uchwalania ustaw pilnych

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Prawo uznania uchwalonego projektu ustaw za pilny przysługuje wyłącznie Radzie ministrów. Procedury dotyczące zastosowania pilnej ścieżki Sejmu i Senatu:

a) Marszałek sejmu zarządza drukowanie pilnych projektów ustaw niezwłocznie po ich otrzymaniu i może postanowić o przeprowadzeniu 1-o czytania na posiedzeniu Sejmu lub komisji bez zachowania terminu wymaganego do odbycia do odbycia 1- o czytania.

b) kierując pilny projekt ustawy do komisji, Marszałek Sejmu ustala im jednocześnie termin przedstawienia sprawozdania nie dłuższy niż 30 dni

c) pilny projekt ustawy Marszałek sejmu wprowadza do porządku dziennego posiedzenia Sejmu, najbliższego po zakończeniu prac komisji.

d) Marszałek Sejmu odmawia poddania pod glosowanie poprawki dotyczącej pilnego projektu ustawy, która uprzednio nie była przedstawiona komisji w formie pisemnej

e) uchwalona przez Sejm ustawa pilna przesyłana jest przez Marszałka niezwłocznie nie później niż 3 dni od dnia uchwalenia Marszałkowi Senatu i Prezydentowi

f) termin rozpatrzenia ustawy przez senat to 14 dni a termin podpisania przez prezydenta to 7 dni

g) uchwałę Senatu zawierającą propozycję dokonania określonych zmian w uchwalonej ustawie pilnej lub jej odrzucenie, Sejm rozpatruje na najbliższym posiedzeniu

h) tekst ustawy pilnej ustalony w wyniku rozpatrzenia propozycji Senatu Marszałek Sejmu przesyła Prezydentowi

i) Gdy prezydent nie podpisze Prezydium sejmu ustala tok prac o ponowne rozpatrzenie ustawy.

Podobne prace

Do góry