Ocena brak

Tryb powoływania Trybunału Konstytucyjnego

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

W skład TK wchodzi 15 sędziów, wybieranych przez Sejm na dziewięcioletnią kadencję. Wybór ma charakter indywidualny, tzn. każdy sędzia jest wybierany na 9 lat, nawet jeśli wstąpi w miejsce sędziego, który odszedł z TK przed upływem swojej kadencji.

Sędzią TK może zostać osoba, która posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego SN lub sędziego NSA. Z tego wymogu są zwolnione osoby zatrudnione na stanowisku profesora oraz mające stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.

Sędziowie wybierani są przez Sejm. Kandydatów na to stanowisko przedstawić może Prezydium Sejmu lub grupa co najmniej 50 posłów. Wybór następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów.

Organami Trybunału są: Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału oraz Prezes i wiceprezes Trybunału. Prezesa i wiceprezesa powołuje Prezydent RP spośród kandydatów (po dwóch na każde stanowisko) przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Trybunału.

Podobne prace

Do góry