Ocena brak

Tryb powoływania Rady Ministrów

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Rada Ministrów powoływana jest prze Prezydenta i z jego inicjatywy. Desygnuje Prezesa RM i Ministrów oraz uwzględniając przez niego propozycje odnośnie składu sędziowskiego, powołuje go wraz z pozostałymi członkami RM w ciągu 14 dni od dnia 1-o posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniego rządu odbierając równocześnie przysięgę od członków nowo powołanych RM. Od momentu powołania przez Prezydenta uzyskuje on umocowanie podjęcia rozmów politycznych zmierzających do zawiązania koalicji. Prezes RM w ciągu 14 dni od dnia powołania rządu przez prezydenta przedstawia sejmowi działania w którym pokazuje założenia i kierunki działania polityki RM z wnioskiem o udzielenie jej zaufania.

Musi ono być uchwalone przez sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent jest obowiązany do odebrania przysięgi od członków rządu natychmiast po powołaniu RM. Sejm udziela wotum zaufania już powołanemu rządowi. W sytuacji kiedy zasadnicza procedura nie powiodła się to zastosowanie mogą mieć 2 procedury. Pierwsza – sejm w ciągu 14 dni od upływu konstytucyjnie określonych terminów, lub od daty glosowania nad wnioskiem o udzielenie RM wotum zaufania wybiera Prezesa RM oraz proponowanych przez niego członków rządu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby posłów.

Prezydent powołuje tak wybraną radę i wybiera przysięgę od jej członków. Procedura rezerwowa- prawo do powołania rządu powraca do Prezydenta: w ciągu 14 dni powołuje Prezesa RM i na jego wniosek pozostałych członków rządu oraz odbiera od nich przysięgę. Z kolei sejm w ciągu 14 dni od dnia powołania RM powinien udzielić jej wotum zaufania większością głosów. W przypadku nieudzielania RM wotum zaufania Prezydent musi skrócić kadencję Sejmu i zarządzić wybory. Powołana przez prezydenta RM stanowi podstawę władzy wykonawczej.

Podobne prace

Do góry