Ocena brak

Tryb powoływania i zadania sejmowej komisji śledczej

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Komisja śledcza może być powoływana w sejmie, do zbadania określonej sprawy. Komisję śledcza powołuje sejm w drodze uchwały podjętej bezwzględną ilością głosów. Uchwała komisji określa zakres jej działania może również określać jej zasadę zadania, oraz termin złożenia sprawozdania.

Ustawa wprowadza incompatibilitas mandatu poselskiego z członkostwem w komisji o ile badana sprawa dotyczy bezpośrednio posła, może nastąpić wniosek posła w celu złożenia zeznań lub innej osoby która jest wezwana. Komisja ma prawo wzywania osób celem złożenia zeznań: osoby związane mają obowiązek przed nią się stawić osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Komisji przysługuje prawo do zwrócenia się do Prokuratora Generalnego o przeprowadzenie określonych czynności/; w tych czynnościach może brać udział członek komisji.

Jeżeli komisja uzna że dokonane przez nią ustalenia uzasadniają postawienie Prezesowi Rady NIK, Prezesowi NBP, Naczelnemu Dowódcy Sił Zbrojnych, Prezesowi Rady Ministrów zarzutu przez nich popełnionego w zakresie swojego urzędowania występuje ze wstępnym wnioskiem o pociągnięcie ich do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem stanu. Po zakończeniu swojej działalności komisja przekazuje swoje Marszałkowi sejmu sprawozdanie ze swojej działalności. Komisji śledczej nie przysługuje inicjatywa ustawodawcza i uchwałodawcza.

Podobne prace

Do góry