Ocena brak

Tryb postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Procedura postępowania w sprawie odpowiedzialności konstyt obejmuje:

a) złożenie wstępnego wniosku w sprawie pociągnięcia odpowiedniej osoby do odpowiedzialności przed TS. Prawo wystąpienia ze wstępnym wnioskiem przysługuje następującym podmiotom:

- w sprawach dotyczących Prezydenta RP- grupie co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego

- w sprawach dotyczących Prezesa i członków RM- Prezydentowi lub grupie co najmniej 115 posłów

- w sprawach dotyczących Prezesa NBP, Prezesa NIK, członków KRR i T osób którym prezes powierzył kierowanie ministerstwem oraz naczelnego dowódcy sił zbrojnych – Prezydentowi i grupie co najmniej 115 posłów lub sejmowej komisji śledczej

- w sprawach dotyczących posłów lub senatorów- Marszałkowi Sejmu, Senatu.

Wniosek prawidłowo złożony jest kierowany przez Marszałka Sejmu do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej bez względu na to jakiego podmiotu dotyczy.

b) postępowanie w komisji odpowiedzialności konstytucyjnej- Komisja po wstępnym zapoznaniu się ze zgłoszonymi zarzutami określa zakres i sposób przeprowadzenia postępowania dowodowego. Komisja może przesłuchiwać świadków i biegłych i żądać od instytucji państwowych okazania wszelkich dokumentów i akt. W postępowaniu przed komisją oskarżeni świadkowie i biegli zwolnieni są od obowiązku zachowania tajemnicy służbowej i państwowej. Komisja Także może zlecić prokuratorowi generalnemu NIK o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego co do określonych okoliczności sprawy. Postępowanie w komisji kończy się uchwaleniem sprawozdania o wystąpieniu do Zgromadzenia Narodowego lub do Sejmu z wnioskiem o postawienie w stan oskarżenia lub o umorzenie postępowania w danej sprawie. Uchwalone przez komisję sprawozdanie przedstawiane jest Zgromadzeniu Narodowemu lub sejmowi.

c) postawienie w stan oskarżenia: Prezydenta RP- wymaga uchwały Zgromadzenia podjętej większością głosów 2/3 ustawowej liczby zgromadzenia. Podejmując uchwałę o postawieniu głowy państwa w stan oskarżenia zgromadzenie wybiera spośród swoich członków oskarżycieli. Po podjęciu przedmiotowej uchwały Marszałek Sejmu przesyła przewodniczącemu TS uchwałę zgromadzenia wraz z uchwałą Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej albo z wnioskiem mniejszości które w dalszym postępowaniu przed T stanowią akt oskarżenia. W sytuacji gdy zgromadzenie podjęło uchwałę o postawieniu prezydenta w stan oskarżenia a Komisja Odpow. Konstyt. Wnosi o jej umorzenie nie przedstawiając wniosku mniejszości o postawienie w stan oskarżenia to aktem oskarżenia jest uchwała o postawieniu w stan oskarżenia wraz z wnioskiem wstępnym o postawienie w stan oskarżenia.

Członka RM- wymaga uchwały Sejmu podjętą większością 3/5 ustawowej liczby posłów.

Prezes NBP, Prezesa NIK, osoby której Prezes RM powierzył kierowanie ministerstwem oraz Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych- wymaga uchwały Sejmu podjętą bezwzględną większości głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów.

Posłów i senatorów- wymaga uchwały Sejmu podjętą bezwzględną większości głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów. Podjęcie uchwały przez zgromadzenie narodowe lub przez Sejm o postawieniu w stan oskarżenia powoduje zawieszenie w czynnościach osoby której dotyczy. W przypadku zakończenia kadencji sejmu postępowanie w sprawie odpowiedzialności posła który nie uzyskał ponownie mandatu ulega umorzeniu, które stwierdza Marszałek Sejmu.

d) rozpoznanie sprawy przed TS- w toku postępowania stosowane są przepisy kpk chyba że TS stanowi inaczej. Osoby występujące przed trybunałem zwolnione są z zachowania tajemnicy służbowej i państwowej. Obowiązuje zasada jawności rozpraw która może być jednak wykluczona z uwagi na konieczność ochrony bezpieczeństwa państwa lub tajemnicy państwowej. Trybunał rozpatruje daną sprawę wyłącznie w granicach określonych w akcie oskarżenia. Oskarżyciel nie może zarzucić oskarżonemu innych czynów niż objęte aktem oskarżenia.

TS jest sądem pierwszej i drugiej instancji. W pierwszej instancji orzeka w składzie: przewodniczący i 4 członków, w drugiej: przewodniczący i 6 członków, z wyłączeniem sędziów którzy uczestniczyli w rozpatrzeniu sprawy w 1 instancji. Poza rozprawą orzeka się w składzie 3-osobowym.

Podobne prace

Do góry