Ocena brak

Tryb postępowania ustawodawczego

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

Tryb ustawodawczy – jest to całokształt parlamentarnych i pozaparlamentarnych etapów dochodzenia ustawy do skutku. Wyróżnić tu należy:

1). Inicjatywę ustawodawczą – która przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi RP i Radzie Ministrów.

Zanim dojdzie do wykonania inicjatywy ustawodawczej musi zostać opracowany projekt ustawy – Sejm rozpatruje ten projekt w 4 czytaniach, możliwe jest również prawo wniesienia poprawek do projektu ustawy – przysługuje ono wnioskodawcy projektu, posłom i radzie Ministrów.

2). Rozpatrzenie projektu ustawy przez Sejm – /i ewentualnie uchwalenie ustawy/ - Sejm rozpatruje ten projekt w 4 czytaniach, możliwe jest również prawo wniesienia poprawek do projektu ustawy – przysługuje ono wnioskodawcy projektu, posłom i radzie Ministrów.

3). Rozpatrzenie ustawy przez Senat i ewentualnie – uchwalenie poprawek lub uchwalenie odrzucenia ustawy w całości (ma na to 30 dni).

Senat może podjąć uchwałę o przyjęciu ustawy bez poprawek – co pozwala na natychmiastowe przekazanie ustawy Prezydentowi (bez upływu 30 dni).

4). Rozpatrzenie przez Sejm uchwały Senatu – Sejm może odrzucić zarówno poszczególne poprawki Senatu jak i wniosek o odrzucenie ustawy.

Taka uchwała Sejmu musi być podjęta bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów – jeżeli takiej zabraknie to propozycję Senatu uznaje się za przyjętą.

5). Podpisanie ustawy przez Prezydenta – Prezydentowi przysługuje zastosowanie weta ustawowego, czyli przekazanie ustawy Sejmowi do ponownego rozpatrzenia, jak również Prezydent może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją.

Podpisanie ustawy następuje w terminie 21 dni od dnia jej przedstawienia przez Marszałka Sejmu, lub w terminie 7 dni w przypadku ustawy budżetowej, lub ustaw uchwalonych w trybie pilnym.

6). Ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw – jest warunkiem wejścia ustawy w życie. Następuje to 14 dnia po dniu ogłoszenia ustawy przez Premiera.

Podobne prace

Do góry