Ocena brak

Tryb podejmowania inicjatywy ustawodawczej przez senat

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Inicjatorem projektu ustawy może być komisja senacka lub co najmniej 10 senatorów. Wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej wraz z projektem ustawy składa się w formie pisemnej do marszałka Senatu do projektu dołącza się uzasadnienie. Rozpatrywanie projektu odbywa się w 3 czytaniach. Marszałek Senatu kieruje projekt ustawy do właściwych komisji w tym do komisji ustawodawstwa i praworządności.

W pierwszym czytaniu projekt ustawy- obradują nad nim wspólnie. Komisjom tym przysługuje prawo zwracania się do innych komisji o wyrażenie opinii o projektu lub jego części. Pierwsze czytanie przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia doręczenia senatorom projektu ustaw. Po rozpatrzeniu projektu ustawy przygotowują w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące wspólne sprawozdanie w którym przedstawiają wniosek o:

1) przyjęcie projektu bez poprawek,

2) przyjęcie projektu z poprawkami

3) odrzucenie projektu.

Na posiedzeniu Senatu sprawozdanie komisji przedstawia wybrany z ich składu senator sprawozdawca. Drugie czytanie obejmuje przedstawienie Senatowi sprawozdania projektu ustawy, przeprowadzenie dyskusji oraz zgłaszanie wniosków. Drugie czytanie kończy się skierowaniem projektu ustawy do komisji w celu ustosunkowania się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków, jeżeli w trakcie dyskusji nikt nie złoży wniosku przeciwnego do wniosku przedstawionego przez komisje w sprawozdaniu, Senat przystępuje niezwłocznie do 3-o czytania. Trzecie czytanie obejmuje przedstawienie senatowi dodatkowego sprawozdania komisji, głosowanie.

Podobne prace

Do góry