Ocena brak

Tryb naboru kandydatów do pracy

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Przewidziano w ustawie o

I - służbie cywilnej – 24.08.2006

Każdy obywatel ma pr. do info. o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, nabór jest otwarty oraz konkurencyjny. Limit mianowań urzędników w s.c. na dany rok budżetowy, limity i środki finansowe na wynagrodzenia, dodatki specjalne, dodatki s.c. i dodatki zadaniowe oraz szkolenia członków korpusu s.c. określa ustawa budżetowa. Dyrektor generalny urzędu organizuje nabór kandydatów do s.c., upowszechnia info. o wolnych stanowiskach pracy w s.c. (umieszcza w siedzibie urzędu i w BIP Kancelarii Prezesa RM - bezpłatne). Termin do składania dokumentów min.10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w BIP. Po tym terminie dyrektor upowszechnia listę kandydatów (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze (umieszcza w siedzibie urzędu i w BIP -bezpłatne)

Z naboru sporządza się protokół. Jeżeli stosunek pracy os. wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 m-scy od dnia nawiązania stosunku pracy, dyrektor gen. urzędu może zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną os. spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Stosunek pracy pracownika s.c. nawiązuje się na podst. umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony max. 3 lata. Os. podejmujące po raz pierwszy pracę w s.c. – na czas określony. Dyrektor gen. może skierować pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę w s.c. do odbycia służby przygotowawczej max 3 m-sce, jeżeli jego wiedza i doświadczenie zawodowe uzasadniają konieczność przeszkolenia.

Tryb ubiegania się o mianowanie przez os. już zatrudnione w s.c. - Szef Kancelarii Prezesa RM określa i publikuje w BIP wzór: zgłoszenia do postęp. kwalifikacyjnego dla pracowników s.c. ubiegających się o mianowanie, wniosku o mianowanie dla absolwentów Krajowej Szkoły Adm. Publ. 14 dni od opublikowania ustawy budżetowej, podaje do publ. wiadomości maksymalną liczbę nowych mianowań w danym roku. Pracownik s.c. kieruje do Szefa Kancelarii Prezesa RM zgłoszenie do postęp. kwalifikacyjnego (okres zgłoszeniowy – 1.01.-31.05).

Dyrektor generalny właściwego urzędu potwierdza spełnianie przez pracownika s.c. składającego zgłoszenie lub wniosek warunków (m.in. posiadanie obyw. pol., korzystanie w pełni z pr. publ., brak karalności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, bycie pracownikiem s.c., posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy w s.c.) Postęp. kwalifikacyjne prowadzi Krajowa Szkoła Adm. Publ. W toku postęp. sprawdza się wiedzę, umiejętności, predyspozycje kierownicze. Wyniki wyraża się w punktach, które są publikowane w BIP. Os. przystępująca do postęp. wnosi za nie opłatę - nie wyższej niż 50 % min. wynagrodzenia za pracę (przychód KSzAP).

Osiągnięcie miejsca uprawniającego do mianowania oznacza uzyskanie w postęp. co najmniej najniższych liczb punktów pozwalających na mianowanie wszystkich os., które uzyskały te liczby punktów bez konieczności przekroczenia limitu. Z dniem mianowania dotychczasowy stosunek pracy przekształca się w stosunek pracy na podst. mianowania. Akt mianowania sporządza się na piśmie (imię, nazwisko, data mianowania).

II - pracownikach samorządowych – 22.03.1990

Dotyczy wyłącznie kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze. Nabór jest otwarty i konkurencyjny. Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w BIP i w jednostce w której prowadzony jest nabór. Termin składania dokumentów – min. 14 dni od dnia opublikowania w BIP. Po upływie terminu upowszechnia się listę kandydatów. Z przeprowadzanego naboru sporządza się protokół. Wyniki upowszechnia się 14 dni od dnia zatrudnienia kandydata lub zakończenia procedury naboru w BIP i w jednostce przez min. 3 m-sce.

W celu właściwego wykonywania zad. utworzono państwowy zasób kadrowy – zbiór kandydatów na wysokie stanowiska państwowe. Tworzą go:

1) urzędnicy s.c.

2) os., które złożą z wynikiem pozytywnym egzamin

3) os., które wygrają konkurs ogłoszony przez Prezesa RM

4) os. mianowane przez Prezydenta RP na pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach i przy org. międzynar.

5) os. posiadające stopień naukowy doktora

6) os. wymienione w art. 15a ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej.

Przynależność do pzk trwa 10 lat.Ponowne wejście do pzk – trzeba złożyć egzamin z pozytywnym wynikiem. Egzamin przeprowadza KSzAP – co najmniej 3 razy w roku. Opłatę - 50 % min. wynagrodzenia przewidzianego w przepisach o mini. wynagrodzeniu za pracę (przychód KSzAP). Os., która złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym.

Przy Prezesie RM działa Rada Służby Publ. – org. opiniodawczo-doradczy oceniający przebieg postęp. kwalifikacyjnych, konkursowych i egzaminacyjnych w służbie publ. 15-24 członków. Kadencja trwa 6 lat, co 3 lata kończy się kadencja poł. liczby członków.

Podobne prace

Do góry