Ocena brak

Tryb i procedura czynności kontrolnych

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawiane są w protokole kontroli, podpisywanym przez kontrolera i kierownika jednostki kontrolowanej. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba pełniąca jego obowiązki ma prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Ustawa określa tryb rozpatrywania tych zastrzeżeń przez kontrolera, jak i przez specjalną komisję odwoławczą, powoływaną przez dyrektora właściwej jednostki organizacyjnej NIK. Kierownik jednostki kontrolowanej może też odmówić podpisania protokołu i złożyć pisemne wyjaśnienie tej odmowy. Jednakże odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania go przez kontrolera i realizacji ustaleń kontroli.

Jednostce kontrolowanej zostaje przekazane tzw. wystąpienie pokontrolne, zawierające oceny kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – także uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia. Adresat wystąpienia jest zobowiązany do poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków. NIK może zawiadomić organy powołane do ścigania przestępstw lub wykroczeń, a także wskazywać na potrzebę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska. NIK nie ma natomiast obecnie ani możliwości wydawania zarządzeń wymagających wykonania, ani nakładania kar na osoby w jednostkach kontrolowanych.

Podobne prace

Do góry