Ocena brak

TRYB I FORMY DZIAŁANIA RPO

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Zadania RPO:

l), rozpatruje indywidualne skargi obywateli i podejmuje stosowne czynności mające na celu likwidowanie zauważonych naruszeń w konkretnych przypadkach.

2). może występować z inicjatywami mającymi na celu usuwanie hierarchicznych niezgodności występujących miedzy aktami prawnymi.

3). może kierować do odpowiednich organów wnioski mające na celu podjęcie inicjatywy ustawodawczej.

4). wywiera wpływ na kształtowanie kierunków wykładni prawa dot. praw i wolności obywateli,

5). ma obowiązek inf. Sejmu i Senatu a także opinii publicznej o stanie przestrzegania wolności i praw obywateli. RPO ma swobodę w podejmowaniu decyzji, jeżeli podejmie jakąś sprawę musi wszcząć kroki pozwalające stwierdzić że w danym przypadku istotnie naruszone jest prawo - to tzw. postępowanie wyjaśniające. RPO może wystąpić do Sejmu z wnioskiem o zbadanie danej sprawy przez NIK.

Zasada pomocniczości działań RPO wobec innych organów ochrony wolności i praw człowieka i obywatela. Po zbadaniu sprawy RPO występuje z wnioskiem do organu gdzie znalazł naruszenie. Wniosek może zawierać sugestie co do sposobu postępowania, lub może rządać wszczęcia post. dyscyplinarnego lub innych sankcji w stosunku do urzędników winnych błędów. W ciągu 30 dni badany podmiot informuje RPO o podjętych działaniach. Jeżeli brak infr. to wniosek kierowany jest do organu nadrzędnego.

Podobne prace

Do góry