Ocena brak

Tryb funkcjonowania Rady Ministrów

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Rada Ministrów rozpatruje sprawy w trybie zapewniającym kolegialne podejmowanie rozstrzygnięć oraz ustalanie i realizowanie jednolitej polityki rządu. Rozstrzygnięcia podejmowane przez Radę Ministrów zapadają na posiedzeniach zwołanych przez Prezesa RM. Udział członków Rady Ministrów w rozstrzyganiu spraw i podejmowaniu rozstrzygnięć na posiedzeniach rządu jest obowiązkowy. Posiedzenia rządu odbywają się przy większości członków RM co najmniej połowy a rozstrzygnięcia zapadają w formie uzgodnienia. Gdy osiągnięcie uzgodnienia jest nie możliwe projekt może być poddany pod głosowanie.

Rozstrzygnięcia w drodze głosowania zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków RM a w razie równej liczby głosów rozstrzyga glos przewodniczącego posiedzenia. Prezes RM może zarządzić rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego lub rozstrzygnięcia sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków RM. Projekt jest przyjęty jeśli wszyscy członkowie RM wyrazili na piśmie zgodę na przyjęcie dokumentu. Posiedzenia RM są niejawne, Prezes może zarządzić tajność w całości lub jej części posiedzenia za względu na ochronę tajemnicy państwowej i służbowej. Premier może zapraszać do udziału w posiedzeniu z głosem doradczym Prezesa NBP i NIK oraz przedstawicieli zainteresowanych części organów.

Z posiedzeń RM sporządza się pełny zapis przebiegu protokół zawiera pełne rozstrzygnięcie podjętych przez RM na posiedzeniu uwzględniając wyniki głosowań oraz zgłoszonych stanowisk odrębnych. Protokół ustaleń podpisuje prezes RM i Sekretarz RM- uczestniczy on w rozpatrywaniu spraw przez RM spoczywa na nim obowiązek przygotowania i obsługi posiedzeń: ma przyjmować od organów uprawnionych oraz przekazywać członkom RM i stałemu komitetowi RM projektów i dokumentów rządowych.

Zajmuje się sporządzaniem i przechowywaniem zapisu posiedzenia i protokołu ustaleń, oraz dostarczaniem protokołu ustaleń. Informowaniem za pośrednictwem służb informacyjnych opinii publicznej, kierowaniem przez Prezesa RM spraw do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia przez RM, ewidencjonowaniem dokumentów rządowych przyjętych przez RM, kontrolą realizacji ustaleń zamieszczonych w protokołach ustaleń.

Podobne prace

Do góry