Ocena brak

Tryb działania RM

Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011

Rada Ministrów działa na posiedzeniach, które są zwoływane przez jej Prezesa. On też ustala porządek dzienny posiedzeń i im przewodniczy. Posiedzenia odbywają się w stałych terminach określonych przez premiera. W posiedzeniach mają obowiązek wziąć udział wszyscy członkowie RM, w koniecznych wypadkach mogą oni być reprezentowani przez inne osoby z kierownictwa danego ministerstwa, ale przy ewentualnych głosowaniach nieobecnego ministra może zastępować tylko inny minister wskazany przez premiera i mający wówczas dwa głosy. W posiedzeniach RM może też uczestniczyć szereg innych osób, np. przedstawiciel Prezydenta. Posiedzenia rządu przygotowuje i obsługuje sekretarz RM, choć nie jest on członkiem Rządu, to jednak ustawa (art. 18 ust. 2 uRM) pozwala mu na uczestniczenie w rozpatrywaniu spraw przez RM.

Rada Ministrów omawia przedstawiane jej sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia. Zapadają one w drodze uzgodnień, a tylko wyjątkowo premier przeprowadza głosowanie. Posiedzenia mają charakter niejawny; sporządza się zapis ich przebiegu oraz protokół ustaleń. Premier może też zarządzić rozstrzygnięcie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk – w trybie tym przyjmowane są określone dokumenty (wymienione w Regulaminie pracy RM).

Podobne prace

Do góry