Ocena brak

TRYB CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NIK

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Procedura orientowana: zasadami kontradyktoryjności (możność wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli, pracz kontrolowanego), quasi instancyjność (ponowne rozpatrzenie zastrzeżeń kontrolowanego przez komisje odwoławczą). Postępowanie kontrolne oznacza sposób przeprowadzenia kontroli, zasady jej wykonywania i realizacji wyników.

Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności jednostek poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności wg określonych ustawą kryteriów. Kontrola na zlecenie: Sejmu i jego organów na wniosek Prezydenta RP, Premiera, z inicjatywy własnej. Czynności kontrolne wykonują pracownicy NIK (kontrolerzy). Kontroler ustala stan faktyczny, a wyniki umieszcza w protokole. Przed podpisaniem protokołu kierownik jednostki kontrolowanej, może w terminie 14 dni od jego otrzymania zgłosić zastrzeżenia rozpatrywane przez Komisje Odwoławcza. Uchwala Komisji po zatwierdzeniu przez Prezesa NIK jest ostateczna.

Kontroler obowiązany jest niezwłocznie poinformować kierownika jednostki kontrolowanej, potem kierownika jednostki nadrzędnej o stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia życia lub dużej szkody w mieniu w celu zapobieżenia im. NIK przedkłada Sejmowi, Prezydentowi i Premierowi inf. o wynikach kontroli i zbiorcze wyniki kontroli.

Podobne prace

Do góry