Ocena brak

Treść ustawy budżetowej

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

Treść ustawy budżetowej określa ustawa o finansach publicznych. W myśl jej postanowień ustawa budżetowa określa prognozę dochodów budżetu państwa oraz limit wydatków budżetu państwa a także ustala:

1) deficyt budżetu państwa oraz źródła jego pokrycia

2) limity zatrudnienia osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych,

3) przychody i rozchody budżetu państwa,

4) rozchody obejmujące prefinansowanie zadań przeznaczonych do finansowania ze środków Unii Europejskiej,

5) dotacje celowe dla j.s.t. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań zleconych odrębnymi ustawami,

6) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych.

Poza tym ustawa budżetowa zawiera:

1) zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych o gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,

2) plany finansowe państwowych funduszy celowych,

3) plany finansowe niektórych jednostek podsektora rządowego

4) wykaz programów wieloletnich,

5) wykaz inwestycji wieloletnich,

6) wykaz wydatków budżetu państwa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych „ Sekcja Gwarancji” oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

7) wykaz jednostek otrzymujących dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty dotacji,

8) wykaz wieloletnich limitów zobowiązań w kolejnych latach realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz wykaz wieloletnich limitów wydatków w kolejnych latach realizacji Narodowego Planu Rozwoju,

9) zestawienie programów i projektów realizowanych ze środków stanowiących wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz z niektórych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

10) zestawienie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Ustawa budżetowa może ustalać plany finansowe innych jednostek podsektora rządowego. Do projektu ustawy budżetowej przedkładanego Sejmowi załącza się także uzasadnienie, które zawiera główne cele polityki społecznej i gospodarczej, założenia makroekonomiczne na rok budżetowy i dwa kolejne lata, kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa.

Ustawa budżetowa składa się z tekstu artykułowanego oraz z szeregu załączników, z których najważniejszym jest budżet państwa.

Podobne prace

Do góry