Ocena brak

Transfer technologii

Autor /Mikolaj Dodano /03.06.2011

Postęp techniczny w aspekcie ekonomicznym jest, gdy pojawiają się:

 • Nowe metody wytwarzania danego produktu, skutkiem jest wzrost efektywności czynników produkcji – innowacyjność wytwarzania

 • Jakościowo lepsze lub nowe produkty – innowacyjność produktu

Wiedza techniczna jest utożsamiana z technologią

Technologia:

 • ujęcie węższe-informacja techniczna zawarta w patentach lub dokumentacji technicznej, która odnosi się do konkretnego produktu lub procesu produkcyjnego

 • ujęcie szersze-cały system produkcyjny łącznie z organizacją produkcji

 • jeszcze inaczej-umiejętności, wiedza, sposób wytwarzania i wykorzystywanie przydatnych procesów

transfer technologii jest to przekazanie informacji umożliwiających prowadzenie z sukcesem działalności przemysłowej, handlowej lub usługowej

Przemieszczanie się technologii odbywa się etapami:

1-szy etap: między firmami z dwóch różnych krajów

2-gi etap: między firmami kraju przyjmującego

Uzyskuje się efekt:

bezpośredni – przyswojenie i wykorzystanie ekonomiczne nowych technologii przez firmy

pośredni – wpływ inwestycji na wzrost gospodarczy, ale często prowadzi to do uzależnienia od importu wielu komponentów

kanały międzynarodowego transferu technologii to przemieszczanie się wiedzy, transfer odbywa się różnymi kanałami

 • transakcje prostemała liczba czynników ekonomicznych, wpływ krótkoterminowy – zakup prostego urządzenia

 • transakcje kompleksowepakiet technologiczny – złożone transfery

 • ważne są kanały czyli sposoby przenoszenia wiedzy z jednego państwa do drugiego

 • obejmują transfer wiedzy i technicznego know-how, fizyczne urządzenia i sprzęt

mechanizmy transferu

 • wspólne badania

 • porozumienia badawczo-rozwojowe

 • licencje

 • konferencje naukowe i techniczne

 • targi, misje gospodarcze

 • rozpowszechnianie informacji

obrót maszynami i urządzeniami

 • kanał używany na niskim poziomie rozwoju technicznego,

 • transfer maszyn, urządzeń, kompletnych obiektów przemysłowych

 • adaptacja następuje bardzo szybko – nawet jak gospodarka jest opóźniona

 • efekty gospodarcze krótkotrwałe, koszty bezpośrednie wysokie

publikacje

 • publikacje naukowe i pozanaukowe – opisy urządzeń, procesów

 • nie zawsze jest przedmiotem transakcji i nie ma zastosowania praktycznego, spełnia funkcję informacyjną

 • w przypadku zakupu wiedzy tym kanałem koszty są stosunkowo niskie

 • stosują kraje wysoko rozwinięte

.międzynarodowy ruch ludności

 • istotny kanał transferu – daje możliwość zapoznania się na miejscu z daną technologią

 • możliwy transfer wiedzy podczas badań jak i na etapie produkcji dobra

 • szczególny przypadek - przemieszczanie się kadr o wysokich kwalifikacjach

Licencje

 • Zezwolenie udzielane przez właściciela pomysłu na korzystanie z określonego rozwiązania technicznego

 • Przedmiotem licencji są patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe, know-how

 • Poprzez licencję podnosi się wiedza techniczna, niskie koszty bezpośrednie, mogą być duże koszty pośrednie – potrzebny import maszyn, kooperacji

 • Światowy obrót licencjami to głównie transakcje pomiędzy krajami wysokorozwiniętymi,

Konsulting

Usługa doradczo – inżynieryjna obejmująca doradztwo naukowo-techniczne, organizacyjne, ekonomiczne, projektowanie przemysłowe, wykonawstwo obiektów przemysłowych

 • Wiedza na wszystkich etapach działania – od prac badawczych aż do prowadzenia produkcji

 • Koszty bezpośrednie nie są wysokie, koszty pośrednie – b niskie

Kooperacja badawczo- rozwojowa

 • Ma charakter międzynarodowy, jest to współdziałanie w zakresie badań i rozwoju podmiotów z różnych krajów

 • Następuje transfer najnowszej wiedzy technologicznej będącej jeszcze na etapie badań, występuje tam, gdzie jest wysoki poziom postępu technologicznego a przedsięwzięcia badawcze są szczególnie kosztowne

Transfer technologii w ramach bezpośrednich inwestycji zagranicznych

 • Domena korporacji transnarodowych liderów w zakresie nowych technologii

 • Unikają sprzedaży najbardziej dochodowych technologii obcym

 • Technologie starsze sprzedają pod warunkiem, że nie będzie to stwarzać zagrożenia konkurencyjnego

 • Najnowsze technologie nie są sprzedawane na rynku

 • Przemieszcza się je w ramach korporacji międzynarodowej

Transfer technologii i działalności badawczo-rozwojowej

Zmiany zachodzące w gospodarce światowej są efektem m.in. ogromnego wpływu technologii i jej transferu na szybkość i kierunki przemian gospodarczych

Nowe technologie to:

 • Wzrost konkurencyjności

 • Obniżenie kosztów produkcji

 • Wzrost atrakcyjności i jakości

Współczesna technologia to nie tylko majątkowe i techniczne zabezpieczenie produkcji

Transfer technologii to proces przystosowywania wyników badań naukowych, patentów lub oryginalnych pomysłów do ich praktycznego zastosowania w produkcji

Przepływ technologii pomiędzy państwami o zróżnicowanych poziomach technicznych tłumaczą teorie luki technologicznej czy cyklu życia produktu

 • Trudność sprawia określenie wielkości wpływu transferu technologii na wzrost gospodarczy firmy lub kraju

Efekty transferu technologii:

 • zapoczątkowanie nowej produkcji

 • ulepszenie już istniejącej

 • mogą pojawić się nowe produkty

 • może nastąpić wykorzystanie nowych technologii, maszyn, metod zarządzania..

wzrost gospodarczy kraju zależy także od wyboru pochodzenia postępu technicznego, czy wykorzystanie technologii: krajowych, zagranicznych

Ocena innowacyjności gospodarki:

udział nakładów na działalność badawczo-rozwojową w PKB

 • udział wyrobów wysokiej techniki w wymianie handlowej kraju z zagranicą

 • liczba zgłoszonych patentów

Skuteczność wykorzystania technologii zależy od szybkości jej przemieszczania

 • W państwach wysoko rozwiniętych wykształcono systemy transferu technologii łączące ośrodki badawcze z przedsiębiorstwami – dla większej efektywności wykorzystania badań

Potem centra transferu technologii

Aby skutecznie wykorzystywać zasoby wiedzy i techniki wyższych uczelni, muszą istnieć: wartościowe opracowania naukowe, zaangażowani producenci, użytkownicy tych opracowań oraz sprzyjający system przepływu wyników badań z uczelni do przemysłu

Rozwój nauki i techniki na świecie wiąże się z konfliktami, oto problemy:

 • Zasoby energetyczne

 • Zasoby surowcowe

 • Problemy polityczne i społeczne – a szczególnie egoizm państw postindustrialnych

 • z wodą

 • z głodem i żywnością modyfikowaną

 • chorobami

 • zanieczyszczeniem środowiska

 • gazami cieplarnianymi i dziurą ozonową

 • energią odnawialną

Globalna prognoza uwzględnia 5 głównych celów polityki naukowej i technologicznej świata:

 • podniesienie poziomu życia, rozwój rolnictwa, rozwój urbanizacji, modernizacja transportu, działania proekologiczne i na rzecz wzrostu bezpieczeństwa

 • rozwój hardware i software oraz wykorzystanie upowszechniania informacji w życiu społeczno-ekonomicznym

 • wzrost wydajności w sektorze rolnym – zarówno w produkcji jak i w przetwórstwie

 • rozwój profilaktyki jak i terapeutyki jako poprawy funkcjonowania środowiska człowieka

 • rozwój wykorzystania mórz, źródeł energii i bogactw naturalnych

Podobne prace

Do góry