Ocena brak

Transakcje zawierane na GPW:

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

  • natychmiastowe - jednoczesne zawarcie i wykonanie kontraktu

  • na ściśle określony termin - brak prawa do odstąpienia od zawartej transakcji, warunkiem dopuszczającym często jest posiadanie przez partnerów po połowie kwot wartości transakcji w banku. Dla każdej transakcji bank otwiera konto rozliczeniowe, pod koniec okresu rozliczeniowego saldo jego przenosi się na zwykły rachunek. Zapłata i dostarczanie walorów następuje w chwili wykonania transakcji. Transakcje terminowe umożliwiają przeprowadzenie sprzedaży bez pokrycia - sprzedający przed datą transakcji ma okazję do nabycia walorów taniej, gra na zniżkę kursu.

  • warunkowe (premiowe) - jedna z uczestniczących firm może po dokonaniu zapłaty premii odstąpić od umowy. Przy transakcji z prawa zwyżki kupujący może wybrać między wykonaniem umowy i odstąpieniem od niej. Uzyskuje on różnice kursowe od zaangażowanych środków z kilku akcji. W przypadku załamania hossy strata gracza ogranicza się do premii. Przy transakcji z prawem zniżki sprzedawca dysponuje prawem wyboru, jest graczem na bessę, zabezpiecza się przed zbyt dużymi stratami. Spekulant grający na zniżkę odstąpi od wykonania transakcji jeżeli kurs w dniu deklaracji premii (4 dni przed) znajduje się na poziomie lub powyżej bazy premii. Nabędzie on walory po kursie premiowym, jeżeli kurs w dniu deklaracji premii ukształtuje się na poziomie lub poniżej bazy premii.

  • opcyjne - jedna ze stron w zamian za zapłatę premii opcyjnej nabywa prawo do zadeklarowania się w określonym terminie czy wykona kontrakt czy nie. Różnice wobec transakcji warunkowych: kurs bazowy przyjmuje wartości ze ścisłego przedziału, cena opcji (premia) jest zmienna, za opcję należy zapłacić zawszę (nie tylko przy odstąpieniu od umowy), można zażądać kontraktu w każdej chwili, aż do czasu upływu ważności. Istnieją opcje zakupu i sprzedaży.

  • financial futures - to transakcje terminowe w zakresie oprocentowania od należności. Gdy sądzimy, że oprocentowanie będzie rosnąć sprzedajemy financial futures (przy rosnącym oprocentowaniu spada wartość obligacji o stałym oprocentowaniu). Służą do zabezpieczania się przed wahaniami kursów dużych portfeli składających się z obligacji. Transakcje financial futures dotycz¹ce oprocentowania mog¹ byæ zawarte w odniesieniu do: Certificates of Deposit, General National Mortgage Assoc., Long Gilt Edged Bords, Treasury Bills, Treasury Bonds.

  • arbitraż w zakresie papierów wartościowych - wykorzystanie lokalnych różnic kursowych. Można go dokonywać tylko, gdy walor jest notowany na więcej niż jednej giełdzie, przyczynia się on do wyrównania kursów.

 

Każda transakcja składa się z dwóch części:

  • zawarcie transakcji: deklaracja woli zakupu, ilość, przedmiot transakcji, kurs albo cena, miejsce dostawy i termin realizacji, miejsce i data zapłaty.

  • wykonanie kontraktu: dostarczenie walorów, zapłata za walory.

Podobne prace

Do góry